TARYH DERSINDEN 2016-NJY ÝYLYŇ GIRIŞ SYNAGLARYNA TAÝÝARLYK SORAGLARY

TARYH DERSINDEN 2016-NJY ÝYLYŇ GIRIŞ SYNAGLARYNA TAÝÝARLYK SORAGLARY 

✓✓✓ BELLIK: ŞU SORAGLARYŇ JOGAPLARY HEM BAR, TÖLEGLI GÖRNÜŞDE.✓✓✓

1. Oguz han Türkmen-türkmenleriň nesilbaşysy. 

2. Ekerançylygyň ýüze çykmagy. Jeýtun medeniýeti. 

3. Altyn depe. 

4. Kelteminar medeniýeti. 

5. Marguş döwleti 

6. Parfiýa döwleti. 

7. Parfiýanyň medeniýeti 

8. Beýik Ýüpek ýoly. 

9. Otparazçylyk dini “Awesta 

10. Yslam dini. 

11. Täze diniň Türkmenistana ýaýramagy. 

12. 7-10 asyrlarda Türkmenistanda ykdysady gurluş. 

13. Türkmen-Seljuk we Gaznaly gatnaşyklary. 

14. Daňdanakan söweşi 

15. Alp-Arslan we Mälik şa 

16. Dehistan we Abywert şäherleri 

17. Nyzam al Mülk we onuň Syýasatnama kitaby 

18. Soltan Sanjar. 

19. Gürgenç (Köneürgenç) şäheri 

20. Gorkut ata Türkmen. 

21. Abu Aly Ibn-Sina –Awisenna. (lukman-hekim) 

22. Abu Reýhan Biruny 

23. Muhammet ibn Musa al-Horezmi. 

24. X-XII asyrlarda Türkmenistanda ylym we medeniýet 

25. Jelaletdin Türkmeniň mongol basybalyjylaryna garşy göreşdäki ýolbaşçylyk orny 

26. An Nesewi. 

27. Tűrkmenistan Selewkiler döwletiniň döwründe 

28. Wepaýynyň “Rownakyl Yslam”kitabynyň ähmiýeti. 

29. Abulgazynyň “Şejereý teräkime” (Türkmenistanyň nesil daragty) atly kitaby. 

30. Türkmenistanyň Döwlet nyşanlary. 

31. Muhammet Baýram han. 

32. Garajaoglan. 

33. Andalyp 

34. Türkmen-Osman döwletiniň döremegi we ösmegi 

35. Türkmenistan Kuşan döwleti döwründe 

36. Oguz türkmenleriniň Beýik Hun döwleti

37. Beýik Hun döwletiniň ikä bölünmegi 

38. Türkmenleriň Orta we Ýakyn Gündogara göçhä-göçligi we dünýä ýaýratmagy 

39. Türkmenler we Nedir şa. 

40. 18-nji asyrda türkmen halkynyň medeniýeti. 

41. Magtymguly –Türkmen şygyryýet imperiýasynyň päliwany 

42. 19 asyrda türkmenlerde ýere we suwa eýeçiligiň görnüşleri 

43. 19 asyrda türkmen hojalygy 

44. 19 asyryň birinji ýarynda Lebap türkmenleriniň Buhara emiri Mirhaýdaryň zulumyna garşy göreşi. 

45. 19 asyryň birinji ýarymynda türkmen-rus gatnaşyklary, Kyýat han. 

46. Sarahsyň etegindäki söweş (1855 ý.19 mart) 

47. Garrygala etegindäki söweş.(1858) ý 

48. Merw söweşi. (1861)ý. 

49. Gowşut han. 

50. Gazawat gyrgynçylygy 

51. Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda türkmen halkynyň tyldaky zähmet edermenligi. 

52. Aşgabatda we onuň töwetreginde ýer titremegi. 

53. Garagum derýasynyň gurluşy. 

54. Günorta Türkmenistan Sasanylar döwleti döwründe 

55. Eftalylar döwleti 

56. Beýik ýüpek ýoly 

57. Türkmenistanyň şäherleri Beýik ýüpek ýolunyň ugrunda. 

58. Göktürkmenleriň döwletiniň döremegi 

59. Abu Muslimiň gozgalaňy 

60. Mukannanyň araplara garşy gozgalaňy 61. Türkmenistan Tahyrylar döwründe. (821-873 ýý). 

62. Türkmenistan Saffarylar döwründe. 

63. Samanylar döwleti.

64. Gaznaly türkmenleriň döwletiniň emele gelmegi 

65. Masut Gaznalynyň soltan bolmagy 

66. Köneürgenç türkmenleriniň döwleti döremgi 

67. Köneürgenç türkmenieriniň döwletiniň gülläp ösen dowry 

68. Türkmenleriň mongol basybalyjylaryna garşy gahrymançylykly göreşi 

69. Ýazyr türkmenleriniň döwleti 

70. Eýranda-Kermanda seljukly türkmenleriň - döwletiniň gurulmagy 

71. Şamdaky seljukly türkmenleriň döwleti 

72. Yrakdaky seljukly türkmenleriň döwleti 

73. Anadolydaky seljukly türkmenleriň döwleti 

74. Türkmenleriň Müsürde guran Eýýubylar döwleti 

75. Türkmenleriň memluklylar döwleti 

76. Türkmen atabeglikleri 

77. Garagoýunly türkmenleriň döwleti 

78. Akgoýunly türkmenleriň döwleti 

79. Sefewi türkmenleriň hökümdarlygy 

80. Deli soltanlygy 

81. Halajy türkmenleriň döwleti 

82. Togalaklar türkmen döwleti 

83. Kutubşa Türkmenleriniň Döwleti 

84. Türkmenistan iň gadymy adamlaryň mekanydyr.(Paleolit) 

85. Türkmenistanda mezolit döwri 

86. Neolit 

87. Eneolit. 

88. Eneolit döwrüniň ýadygärlikleri 

89. Türkmenistan demir asyry döwründe 

90. Ahemeni döwleti 

91. Aleksandr Makedonskiýniň Merkezi Aziýa ýörişi 

92. Turkmenistan Hulaguiler, Altyn orda döwletleriniň düzüminde 

93. Turkmenistan we türkmenler Temiriň we temirileriň döwründe 

94. Horasan döwleti Soltan Hüseýin Baýkaranyň döwründe 

95. Turkmenistan Şeýbanylar döwletiniň düzüminde 

96. Buhara hanlygyndaky türkmenler XVI asyrda 

97. Türkmenleriň ýerleşişi 

98. Türkmenler we Hywa hanlygy 

99. Türkmenler we Abylgazy 

100. Etrek-Gürgen we Astrabat türkmenleri 

101. XVII asyrda türkmenleriň medeniýeti 

102. Birinji Ahal-teke harby ýörişi 

103. Ikinji Ahal-teke harby ýörişi 

104. Marynyň patyşa Russiýasyna mejbury birikmegi 

105. Daşköpri söweşi (1885 ý.) 

106. Zakaspi oblastynyň harby-baknaçylyk dolandyryş ulgamy 

107. Zakaspi demir ýolunyň gurluşygy. Amyderýa gämiçiligi 

108. XIX soňy- XX başynda Senagatyň ösüşi. Hünärmentçüik we söwda 

109. Patyşa hökümetiniň baknaçylyk agrar syýasaty(XIX soňy- XX başynda oba hojalyk) 

110. XIX asyrda we XX asyryň başlarynda türkmen halkynyň medeniýeti 

111. Türkmenistan Birinji jahan urşy ýyllarynda. 1916-njy ýylyň milli-azat edijilik hereketi 

112. Türkmenler Fewral we Oktýabr rewolýusiýalary döwründe 

113. Türkmenler raýatlyk urşy ýyllarynda 

114. Milli-döwlet bölünişigi. Turkmenistan SSR-iniň döredilmegi 

115. TSSR-iň oba hojalygyndaky özgerişler. Köpçülikleýin kollektiwleşdirmek (2030ýyl) 

116. Türkmenistanda senagat gurluşygy 

117. Respublikanyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşy 

118. Medeniýet (I Jahan urşyndan soňra) 

119. Türkmenistanly esgerler Beýik Watançylyk urşunyň frontlarynda 

120. Uruş ýyllarynda türkmen halkynyň zähmet edermenligi 

121. TSSR- uruşdan soňky ýyllarda Halk hojalygynyň dikeldilmegi. 

122. 1950-60-njy ýyllarda ykdysadyýetiň ösüşi 

123. Garagum kanaly 

124. Respublikanyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşy 

125. Respublikanara ykdysady gatnaşyklar 

126. TSSR-iň Halk magaryfy we ylym (1946-1990 ÝÝ.) 

127. TSSR-iň Edebiýat we sungat (1946-1990 ÝÝ 

128. TSSR Üýtgedip gurmak 129. Türkmenistanyň garassyzlygynyň jar edilmegi 

130. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň - Baş Kanunynyň kabul edilmegi 

131. Türkmenistanyň Prezidenti 

132. Türkmenistanyň dolandyrys-çäkleýin gurlusy 

133. Milli Gosunyň döredilmegi 

134. Turkmenistan döwletini dünýä jemgyýetciliginiň ykrar etmegi 

135. Jemgyýetçilik-syýasy durmuşy özgertmegiň zerurlygy. Umumymilli «Galkynys» hereketiniň döredilmegi 

136. Umumymilli «Galkynys» hereketine girýän jemgyýetçilik guramalarynyň işi 

137. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalasyklary (TKA). 

138. Ýasulularyň maslahaty. 

139. Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi 

140. Namazga 

141. Türkmen diliniň iň gadymy yazuw çeşmeleri 

142. Haly sungaty 

143. Türkmenleriň ak öýleriniň 

144. Şekillendiriş sungaty 

145. Abu Reýhan Biruny 

146. Muhammet ibn Musa al-Horezmi 

147. Abu Nasyr al-Faraby 

148. Ibn Sina 

149. Omar Haýýam 

150. al-Hazyny 

151. Ýusup Balasagunly 

152. Zamahşary 

153. XX asyrda türkmen ylmy