4 Matematika Barlag işi

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 4 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,55 MB

4-nji synpda sepgit synaglaryny

geçirmek üçin barlag-ýazuw işleri 

2018/2019г.

1-nji görnüş

Çep tarap

1. Meseläni çözüň.

 

    Mekdebiň sport meýdançasynda estafeta geçmek üçin ikinji we üçünji synpyň okuwçylary ýygnandylar. 98 gyz we 86 oglan 8 topary emele getirmek üçin deň bölündiler. Her toparda näçe çaga boldy? 

2.  Hasaplamany ýerine ýetiriň.

(493531-490689):14              600030-440234+68564

3. Meseläni çözüň.

    Uzynlygy 6 sm, ini ondan 2 esse kiçi bolan gönüburçluk çyzyň. Bu gönüburçlugyň  meýdanyny tapyň.

4.  Deňlemäni çözüň.

      387 :  = 9             

Sag tarap

1. Meseläni çözüň.

    Şähere gezelenje gitmek üçin üçünji synpyň okuwçylary awtobusyň ýanyna ýygnandylar. 120 gyz we 96 oglan 3 topary emele getirmek üçin deň bölündiler. Her toparda näçe çaga boldy?

2. Hasaplamany ýerine ýetiriň.

     (125040+174944):16         688700-36475+213890

3. Meseläni çözüň.

    Uzynlygy 8 sm, ini ondan 4 esse kiçi bolan gönüburçluk çyzyň. Bu gönüburçlugyň  meýdanyny tapyň.

4. Deňlemäni çözüň.

  : 39 = 4008

 

 

2-nji görnüş

Çep tarap

 1. Meseläni çözüň.

     Çagalar mekdebiň ýanyndaky meýdançada her birinde 20  nahal bolan 3 hatar alma agajyny we her birinde 18 nahal bolan 4 hatar garaly agajyny ekdiler.  Çagalar mekdebiň ýanyndaky meýdançada jemi näçe agaç ekdiler?

2. Hasaplaň.

       200100 – 18534 : 6 ∙ 57                67894 + 429 ∙ 34

3. Meseläni çözüň.

    Ini 2 sm, uzynlygy 8 sm bolan gönüburçluk çyzyň. Bu gönüburçlugyň perimetrini we    meýdanyny tapyň.

4. Deňlemäni çözüň.

   : 1324 = 48

 

                                        Sag  tarap

1. Meseläni çözüň.

    Çagalar mekdebiň ýanyndaky meýdançada her birinde 19 nahal bolan 2 hatar alça agajyny we her birinde 24 nahal bolan 5 hatar ülje agajyny ekdiler.  Çagalar mekdebiň ýanyndaky meýdançada jemi näçe agaç ekdiler?

 

2. Hasaplaň.

 30208 – 4981 : 17 + 435          32105 – 3975 : 15 + 638

 

3. Meseläni çözüň.

    Ini 3 sm, uzynlygy 7 sm bolan gönüburçluk çyzyň. Bu gönüburçlugyň perimetrini we meýdanyny tapyň.

4.  Deňlemäni çözüň.

4140 :   = 9

 

  

 

 

                                                    3-nji görnüş

Çep tarap.

1. Meseläni çözüň.

Dükana hersinde 20 kg bolan mesgeli gaplaryň 105-isini, hersinde 23 kg bolan  bally gaplaryň 80–sini getirdiler. Dükana näçe kilogram haryt  getiripdirler?

2.  Hasaplamany ýerine ýetiriň.

     (10580 – 1058) : 46       (706 ∙ 34) + 2089

3. Deňlemäni çözüň.

      : 64 = 2

4. Aňlatmalary deňeşdiriň.

    64 ∙ 0 * 64 ∙ 1                170 ∙ 5 * 204 ∙ 6                 648 : 2 * 936 : 3

  36 ∙ 9 * 73 ∙ 8                   349 ∙ 8 * 541 ∙ 4                    128 : 4 * 217 : 7      

 

Sag tarap.

Sag tarap.

Degirmene her birinde 70 kg bolan 203 halta bugdaý we her birinde 50 kg bolan 120 halta arpa getirdiler. Degirmene jemi näçe kilogram däne getiripdirler?

2 . Hasaplamany ýerine ýetiriň.

    (1728 + 4482) : 54         702 ∙ 18 – 4749

3. Deňlemäni çözüň.

  : 52 = 2

4. Aňlatmalary deňeşdiriň.

  73 ∙ 0 * 64 ∙ 1                 701 ∙ 5 * 420 ∙ 6                 864 : 2 * 693 :3

     46 ∙ 9 * 36 ∙ 8                  349 ∙ 4 * 541 ∙ 8                 128 : 2 * 213 : 3

 

 

 

 

 

 

4nji görnüş

Çep tarap  

 

1. Meseläni çözüň.

        Tikinçilik kärhanasynyň birinde günde 150 sany,  beýlekisinde  bolsa 180 sany birmeňzeş sport geýimlerini tikdiler.  Ähli tikilen sport geýimlerine jemi 660 metr mata harçlanyldy. Bu geýimlere her tikinçilik kärhanasy bir günde näçe metr mata harçlapdyr?

2. Hasaplamany ýerine ýetiriň.

     200100 – 18534 : 6 ∙ 57                67894 + 429 ∙ 3

3. Meseläni çözüň.

      Tarapy 3 sm bolan kwadrat çyzyň. Onuň perimetrini hasaplaň.

4. Deňlemäni çözüň.

 3200 ∙    = 32000

 

Sag tarap

1. Meseläni çözüň.

Tikinçilik kärhanasynyň birinde günde 120 sany,  beýlekisinde  bolsa 130 sany birmeňzeş sport geýimlerini tikdiler.  Ähli tikilen sport geýimlerine jemi 750 metr mata harçlanyldy. Bu geýimlere her tikinçilik kärhanasy bir günde näçe metr mata harçlapdyr?

2. Hasaplamany ýerine ýetiriň.

    1728 : 54 + 4472 : 52                902140 – 3605 ∙ 87

3. Meseläni çözüň.

      Tarapy 2 sm bolan kwadrat çyzyň. Onuň perimetrini hasaplaň.

4. Deňlemäni çözüň.

          ∙ 1400 = 14000

 

Türkmenistanyň Milli bilim institutynyň

Mekdebe çenli terbiýe we başlangyç

bilim bölüminiň müdiri                                          O.Matalowa 

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.