11 Himiýa Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 5 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,44 MB

Türkmenistanyň  umumybilim berýän mekdepleriniň tebigy bilimler ugurly gutardyş synplarynda himiýa dersinden geçiriljek synagyň  soragnamalary

(2018-2019-njy okuw ýyly)

 

1-nji soragnama

1. Duzlaryň gidrolizi.

2. Alkanlar. Alkanlaryň gurluşy, atlandyrylyşy, alnyşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

2-nji soragnama

1. Oksidler. Oksidleriň toparlara bölünişi, alnyşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

2. Alkinler, izomeriýasy, atlandyrylyşy, gurluşy, alnyşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

3-nji soragnama

1. Ion çalyşma reaksiýalary.

2. A.M. Butlerowyň himiki gurluş nazaryýeti.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

4-nji soragnama

1. D.I. Mendeleýew tarapyndan açylan himiki elementleriň periodik kanuny.

2. Fenol. Molekulasynyň gurluşy, alnyşy, häsiýetleri. Daşky gurşawy goramak.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

5-nji soragnama

1. Dissosiasiýa derejesi. Güýçli we gowşak elektrolitler.

2. Krahmal. Molekulasynyň gurluşy, tebigatda tapylyşy, fiziki we himiki häsiýetleri, ulanylyşy.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

6-njy soragnama

1. Suwuň talhlygy we ony aýyrmagyň usullary. Arçabil agyz suw kärhanasy.

2. Halkaly parafinler, olaryň gurluşy, atlandyrylyşy, alnyşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

7-nji soragnama

1. Elektroliz. Elektroliz barada düşünje. Anodda we katodda bolup geçýän himiki öwrülmeler.

2. Alkenler gurluşy, atlandyrylyşy, alnyşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

8-nji soragnama

1. Kislotalar, olaryň toparlara bölünişi, alnyşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

2. Çylşyrymly efirler. Olaryň gurluşy, atlandyrylyşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

9-njy soragnama

1. Silikat senagaty. Türkmenistanda aýna we sement önümçiligi. Keramika önümçiligi.

2. Aminler. Gurluşy, atlandyrylyşy, fiziki we himiki häsiýetleri. Anilin.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

10-njy soragnama

1. Kompleks birleşmeleriň umumy häsiýetnamasy.

2. Beloklar, düzümi, gurluşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

11-nji soragnama

1. Himiki reaksiýalaryň toparlary. Termohimiki we okislenme-gaýtarylma reaksiýalary.

2. Ýokary molekulýar birleşmeleriň himiýasy barada umumy düşünjeler. Polimerler. Daşogzuň “Polimiz” kärhanasy.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

12-nji soragnama

1. Himiki analiz we onuň wezipeleri. Hil we mukdar analizi.

2. Aldegidleriň gurluşy, alnyşy, fiziki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

13-nji soragnama

1. Gomogen we geterogen sistemalarda reaksiýalaryň tizli gi. Reaksiýalaryň tizliklerine täsir edýän şertler.

2. Alkadiýenler, gurluşy we atlandyrylyşy, alnyşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

14-nji soragnama

1. Metal dälleriň umumy häsiýetnamasy. Metal dälleriň okislendiriji-gaýtaryjy häsiýetleri.

2. Uglewodlar. Uglewodlaryň toparlara bölünişi. Glýukoza. Molekulasynyň gurluşy, himiki häsiýetleri .

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

15-nji soragnama

1.Ýadro reaksi ýal ary barada umumy düşünjeler. α, β we γ — şöhlelenmeler.

2. Karbon kislotalary, olaryň toparlary. Bir esasly doýan karbon kislotalarynyň häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

16-njy soragnama

1. Kristal gözenekler we olaryň görnüşleri.

2. Nebit, düzümi, häsiýetleri. Nebitiň gaýtadan işlenilişi. Garaşsyzlyk ýyllary içinde Türkmenistanda nebiti gaýtadan işleýän senagatyň ösüşi. Türkmenbaşy we Seýdi şäherleriniň nebiti gaýtadan işleýän kärhanalary.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

17-nji soragnama

1.Walentlilik. Atomlaryň walent mümkinçilikleri.

2. Aldegidleriň himiki häsiýetleri. Garynja we uksus aldegidleriniň ulanylyşy.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

18-nji soragnama

1. Himiki deňagramlylyk. Himiki deňagramlylygyň süýşmegine täsir edýän şertler. Le-Şatelýeniň düzgüni.

2.Ýaglar, gurluşy, fiziki we himiki häsiýetleri. Tebigatda ýaglaryň ähmi ýeti . Türkmeni stanyň ýag öndürýän kärhanalary.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

19-njy soragnama

1. Suwuň elektrolitik dissosasiýasy. Wodorod görkezijisi (pH). Indikatorlar.

2. Köp atomly spirtler, gurluşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

20-nji soragnama

1. Atomyň gurluşy. Atomda elektronlaryň hereketi. Elektron bulutlar. Kwant sanlary barada düşünje.

2. Bir atomly doýan spirtler. Gurluşy we atlandyrylyşy. Fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

21-nji soragnama

1. Himiki baglanyşyklaryň görnüşleri.

2. Aromatik uglewodorodlar. Benzol. Gurluşy, alnyşy, häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

22-nji soragnama

1. Daşky gurşawy goramak. Ekologiýanyň meseleleri.

2. Sellýuloza, gurluşy, fiziki we himiki häsiýetleri. Türkmenistanda kagyzyň öndürilişi. Kagyz we sellýuloza öndürýän kärhana.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

23-nji soragnama

1. Erginler. Ereýjilik. Kolloid erginler. Dispers sistemalar.

2. Tebigy gaz, düzümi, häsiýetleri. Türkmenistanda gaz senagatynyň ösüşi.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

24-nji soragnama

1. Metal dälleriň oksidleri, himiki häsiýetleri. Kislorodly kislotalar.

2. Geterohalkaly birleşmeleriň umumy häsiýetnamasy.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

25-nji soragnama

1. Dökünleriň umumy häsiýetnamasy, toparlary. Dökünleri ulanmagyň kadalary.

2. Sintetik kauçuklar. Olaryň alnyş usullary.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

26-njy soragnama

1. Metallaryň periodik ulgamda ýerleşişi, gurluşy, tebigatda tapylyşy we alnyşynyň umumy usullary.

2. Saharoza. Molekulasynyň gurluşy. Tebigatda tapylyşy. Fiziki we himiki häsiýetleri. “Maryşeker” kärhanasy.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

27-nji soragnama

1. Organiki däl we organiki himiýada kataliz. Öwrülişikli we öwrülişiksiz himiki täsirleşmeler.

2. Garaşsyzlyk ýyllary içinde Türkmenistanyň himiýa senagatynyň ösüşi. Himiýanyň durmuşda, senagatda we oba hojalygynda orny we ähmiýeti.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

28-nji soragnama

1. Uly we kiçi periodlaryň elementleriniň atomlarynyň elektron gabyklarynyň gurluşy.

2. Daş kömrüň kokslanmagy we onuň önümleri.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

29-njy soragnama

1. Metallaryň oksidleri we gidroksidleri, olaryň häsiýetleri.

2. Sintetik süýümler.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

30-njy soragnama

1. Elektrolitik dissosiasiýa. Elektrolitler we elektrolit däller. Elektrolitik dissosiasiýa derejesi.

2. Tebigy kauçuk. Molekulasynyň gurluşy. Tebigatda tapylyşy. Fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da tejribeli mesele.

 

 

 

 

Meläýewa Aýna- Aşgabat şäherindäki 50-nji orta mekdebiň himiýa mugallymy.

Annaýewa Ý.D.- Aşgabat şäherindäki 44-nji orta mekdebiň himiýa mugallymy.

Myradowa A.I.- Aşgabat şäherindäki 50-nji orta mekdebiň himiýa mugallymy.

 

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.