11 Jemgyýeti öwreniş Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 3 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,28 MB

Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde 2018-2019-njy okuw ýylynda gutardyş synplarynda Jemgyýeti öwreniş dersinden jemleýji döwlet synaglaryny geçirmek üçin  soragnamalar

 

1-nji soragnama

1. Jemgyýeti öwreniş dersi: maksady, wezipeleri we terbiýeçilik ähmiýeti.

2. Bilim we onuň esasy wezipeleri.

2-nji soragnama

1. Sosial üpjünçilik we hemaýat.

2. Syýasy ulgamyň gurluşy.

3-nji soragnama

1. Jemgyýetiň taryhy görnüşleri we gadymy jemgyýetler.

2. Türkmenistanda döwletiň kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek babatynda ýöredýän syýasaty.

4-nji soragnama

1. Türkmenistan — demokratik, hukuk we dünýewi döwlet.

2. Bazar we onuň ykdysady durmuşdaky orny.

5-nji soragnama

1. Tür kmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýur­dumyzda hukuk döwletini we raýat jemgyýetini kemala getirmek barada.

2. Sowatlylyk, bilimlilik we intelligentlik.

6-njy soragnama

1. Adamyň dünýä we özüne akyl ýetirişi.

2. Ylmy akyl ýetiriş.

7-nji soragnama

1. Türkmenistanda medeniýetiň we sungatyň ösdürilmegi bilen baglanyşykly durmuşa geçirilýän çäreler.

2. Ekologik meseleler we olaryň sebäpleri.

8-nji soragnama

1. Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ýörelgeleri.

2. Şahsyýet.

9-njy soragnama

1. Türkmen maşgalasynyň mukaddeslikleri we gymmatlyklary.

2.Türkmenistanyň ykdysady ösüş nusgasy.

10-njy soragnama

1. “Paýhas çeşmesi” kitabynda ruhy-ahlak gymmatlyklary barada.

2. Ekologik aň we ekologik medeniýet.

11-nji soragnama

1. Raýat jemgyýeti we onuň gurluşy.

2. Adamyň sosial roly we sosial statusy.

12-nji soragnama

1. Halkara ynsanperwerlik hukugy (HYH).

2. Ýaşlaryň jemgyýetdäki orny.

13-nji soragnama

1. Türkmenistanyň Bitaraplygynyň taryhy ähmiýeti.

2. Telekeçilik we onuň ösdürilmeginiň sosial ähmiýeti.

14-nji soragnama

1.Türkmenistanda adamyň we raýatyň konstitusion hukuklary, azatlyklary we borçlary.

2. Milli medeni mirasyň jemgyýeti ruhy-ahlak taýdan ösdürmekdäki ähmiýeti.

15-nji soragnama

1. Ykdysady bäsdeşlik we onuň görnüşleri.

2. Adamyň biologik we sosial tebigaty.

16-njy soragnama

1. Häzirki zaman jemgyýetiniň ahlak gymmatlyklary.

2. Maşgala gatnaşyklary.

17-nji soragnama

1. Jemgyýetçilik durmuşynyň esasy gurşawlary.

2. Halk paýhasy.

18-nji soragnama

1. Jemgyýetleriň taryhy görnüşleri.

2. Döwlet býujeti.

19-njy soragnama

1. Jemgyýetiň sosial strukturasy (düzümi) hakynda düşünje.

2. Önümçili k gatnaşyklary we önümçilik serişdeleri.

20-nji soragnama

1. Jemgyýetçilik progresi we regresi.

2. Döwleti dolandyrmagyň görnüşleri.

21-nji soragnama

1. Syýasy düzgünler (režimler): totalitar düzgün, awtoritar düzgün, demokratik düzgün.

2. Türkmen milleti we onuň kemala gelşi.

22-nji soragnama

1. Häkimiýetiň bölünişi.

2. Siwilizasiýalar we olaryň köpdürlüligi.

23-nji soragnama

1. Türkmenistan halkara gatnaşyklar ulgamynda.

2. Syýasy liderler.

24-nji soragnama

1. Türkmenistanyň demografik syýasaty.

2. Türkmenistanyň tebigaty we daşky gurşawy goramak baradaky döwlet syýasaty.

25-nji soragnama

1. Hukuk bozulmalary we ýuridik jogapkärçilik.

2. Innowasion tehnologiýalar.

26-njy soragnama

1. Sungat we onuň adamyň durmuşyndaky orny.

2. Döwletiň daşary syýasaty.

27-nji soragnama

1. Ykdysady ulgamlar.

2. Hukuk we onuň döreýşi.

28-nji soragnama

1. Saýlaw ulgamy we onuň gurluşy.

2. Salgytlar we olaryň görnüşleri.

29-njy soragnama

1. Raýatlaryň hukuk aňy we hukuk medeniýeti.

2. Hakykylyk we onuň ölçegi.

30-njy soragnama

1. Türkmenistanda döwlet häkimiýetiniň we dolandyryş edaralarynyň ulgamy.

2. Geografik gurşaw.

 

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.