11 Türkmenistanyň taryhy Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 4 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,33 MB

Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde 2018-2019-njy okuw ýylynda ynsanperwerlik-durmuş bilimleri ugry – Türkmenistanyň taryhy dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary

 

 

1-nji soragnama

1. Türkmenistanyň taryhy nämäni öwredýär? Türkmenistanyň taryhynyň döwürleri.

2. Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017 — 2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasy.

2-nji soragnama

1. Garaşsyz Türkmenistanyň dolandyryş-çäkleýin gurluşy.

2. Jeýtun medeniýeti we onuň ýadygärlikleri.

3-nji soragnama

1. “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” ýylynyň ähmiýeti.

2. Beýik Oguz türkmen döwleti.

4-nji soragnama

1. Türkmenistanda bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegi.

2. Daşköpri söweşi we onuň netijeleri.

5-nji soragnama

1. Türkmenistanda oba hojalygynyň ösüşi.

2. Gajarlaryň Mara ýörişi.

6-njy soragnama

1. Türkmenistanyň Maşgala Kodeksi.

2. Garrygala söweşi we onuň netijeleri.

7-nji soragnama

1. Senagatçylar we telekeçiler partiýasy.

2. Türkmen hanlary we serdarlary.

8-nji soragnama

1. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň jar edilmegi we onuň ähmiýeti.

2. Sarahs söweşi we onuň netijeleri.

9-njy soragnama

1. 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna türkmenistanlylaryň gatnaşmagy.

2. Parfiýa döwletiniň döremegi.

10-njy soragnama

1. Garaşsyz Türkmenistanda maliýe-bank ulgamynyň özgerdilmegi.

2. Gadymy Horezmiň ýadygärlikleri.

11-nji soragnama

1. Jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we birleşmeleriniň işi.

2. Seljuklaryň nesil daragty.

12-nji soragnama

1. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşi.

2. Altyndepe — iň gadymy şäher — döwlet.

13-nji soragnama

1. Garaşsyz Türkmenistan — hemişelik Bitarap döwlet.

2. Köneürgenç türkmen döwletiniň gülläp ösmegi.

14-nji soragnama

1. Garaşsyz Türkmenistanyň medeni-ruhy ösüşi.

2. 1879 — 1881-nji ýyllaryň Watançylyk urşy.

15-nji soragnama

1. Türkmenistanda sagdyn ýaşaýyş — durmuşynyň döwlet syýasaty.

2. Akgoýunly döwleti.

16-njy soragnama

1. “Açyk gapylar” syýasaty.

2. XVIII — XIX asyrlarda türkmen jemagatyny dolandyrmagyň düzgünleri.

17-nji soragnama

1. Türkmenistanda döwlet eýeçiliginiň hususylaşdyrylmagy.

2. Türkmenistanyň Raýat Kodeksi we onuň ähmiýeti.

18-nji soragnama

1. Milli Goşunyň döredilmegi.

2. XVIII — XIX asyrlarda türkmenlerde ýer-suw eýeçiligi.

19-njy soragnama

1. Türkmenistanyň Ilkinji milli “TürkmenÄlem 520 E” älem aragatnaşyk emeli hemrasynyň uçurylmagy we onuň ähmiýeti.

2. Türkmenistanyň sungatynyň görnükli wekilleri.

20-nji soragnama

1. Türkmenistanda senagatyň ösüşi.

2. Nedir şanyň Buhara, Hywa ýörişi.

21-nji soragnama

1. Türkmenistanda ulag ulgamynyň ösmeginde Beýik Ýüpek ýolunyň dikeldilmeginiň ähmiýeti.

2. Türkmen halkynyň baý medeni mirasy.

22-nji soragnama

1. ХVII asyrda türkmenleriň ýerleşişi.

2. Bitarap Türkmenistan ylalaşdyryjy sebit merkezi hökmünde.

23-nji soragnama

1. Ykdysady özgertmeleriň hukuk-kanunçylyk esaslarynyň döredilmegi.

2. Türkmenistanyň taryhyny öwrenmekde alymlaryň goşandy.

24-nji soragnama

1. Halk maslahaty.

2. Türkmenistanda demir asyry döwrüniň häsiýetnamasy.

25-nji soragnama

1. XVIII asyrda türkmenleriň medeniýeti.

2. Türkmenistanda ylym ulgamyndaky özgerişler.

26-njy soragnama

1. Türkmenistan döwletini dünýä jemgyýetçiliginiň ykrar etmegi.

2. Türkmenistanyň ýerlerinde ýaşan iň gadymy adamlar.

27-nji soragnama

1. Türkmenistanyň döwlet nyşanlary.

2. Marguş ýurdy.

28-nji soragnama

1. Türkmenistanyň taryhy-medeni mirasy we ýadygärlikleri.

2. Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi we onuň ähmiýeti.

29-njy soragnama

1. Türkmenistanyň Prezidenti.

2. Beýik Seljuk döwletiniň gülläp ösmegi.

30-njy soragnama

1. Daňdanakan söweşi we onuň ne­tijeleri.

2. Garagoýunly döwleti.

 

 

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.