11 Informatika Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 5 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,40 MB

Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň gutardyş  synplary üçin  2018-2019-njy okuw ýylynda informatika dersinden 
(takyk bilimleri ugry)   synagyň soragnamalary 

 

 

1-nji soragnama

1.Web-sahypalary bezemegiň elementleri.

2.Elektron tablisada öýjükleriň düzümini nusgalamak we olaryň orunlaryny üýtgetmek.

3.Amaly ýumuş. Maglumatlar gorunda maglumatlary tertipleşdirmek.

2-nji soragnama

1.Maglumat modelleriniň görnüşleri.

2.Mahabatlandyrmany janlandyrmagy döretmegiň usullary.

3. Amaly ýumuş. Simwol ululyklaryň üstünde geçirilýän amallardan peýdalanmak (АВСPascal).

3-nji soragnama

1.Setir ululyklary (АВСPascal).

2.Şekilleri almak we peýdalanmak.

3.Amaly ýumuş. Faýllary arhiwden çykarmak.

4-nji soragnama

1.Internet resmi namasynyň gurluşy.

2.Gatlaklar bilen işlemek.

3.Amaly ýumuş. Logiki meseleleri çözmek.

5-nji soragnama

1. Maglumat modelleri barada düşünje.

2.Mahabatl andyrmada wagt ölçeýji.

3.Amaly ýumuş. Elektron tabli­sada berlenleri tertipleşdirmek.

6-njy soragnama

1.Elektron aragatnaşyk tehnologiýalarynyň görnüşleri.

2.Maglumatlaryň mukdary.

3.Amaly ýumuş. Elektron tabli­sa bilen işlemek.

7-nji soragnama

1.Web-sahypalary döretmekde dürli programmalary ulanmak.

2. Suraty döretmek we hereketlendirmek.

3.Amaly ýumuş. Berlen setirdäki hemme setir harplary baş harpa öwürýän programmany düzmeli.

8-nji soragnama

1.Internet torunda arabaglanyşyk.

2.Belgileme. Ýazgy maglumatlaryny belgilemegiň jedweli.

3 . Amaly ý umuş. Elektron tablisa bilen işlemek, çyzgylary döretmek.

9-njy soragnama

1.Maglumat modellerini ulanmak bilen maglumatlary düzümleşdirmek.

2.Setir ululyklarynyň üstünde geçirilýän amallar.

3.Amaly ýumuş. Internet sahypasyndaky resmi namal arda internet üçin şekilleri taýýarlamak.

10-njy soragnama

1.Modelleşdirme. Modelleşdirme tapgyrlary.

2.Setir ululyklary.

3.Amaly ýumuş. Saýt parçalaryny işläp taýýarlamak.

11-nji soragnama

1.Arhiwleýji programmalar.

2.Sanlary bir hasaplaýyş ul gamyndan beýlekisine geçirmek. Ikilik arifmetika.

3.Amaly ýumuş. Internet sahypasyndaky ýazgy resminamalary bilen işlemek.

12-nji soragnama

1.San gurluşlary.

2.Sanlary bir hasaplaýyş ul gamyndan beýlekisine geçirmek. Ikilik arifmetika.

3.Amaly ýumuş. Maglumatlar gorunda görnüş we hasabat döretmek.

13-nji soragnama

1.Matematiki modelleri derňemek.

2.Logiki aňlatmalar we çynlyk jedwelleri.

3.Amaly ýumuş. San gurluşlary kompýuter bilen bilelikde ulanmak.

14-nji soragnama

1.Kompýuterde modelleri taýýarlamagyň we derňemegiň esasy tapgyrlary.

2.Mahabatlandyrmany janlandyrmagyň görnüşleri. Mahabatl andyrmany j anl andyrmagy döretmegiň gurallary.

3.Amaly ýumuş. Otnositel we absolýut salgylanmalary peýdalanyp, berlenleri işläp taýýarlamak.

15-nji soragnama

1.Programmalaşdyrma dilinde faýl düşünjesi. Fiziki we logiki faýllar.

2.Logiki funksiýalar.

3.Amaly ýumuş. Elektron tabli­salarda formulalar bilen hasaplamalary ýerine ýetirmek.

16-njy soragnama

1.Internet resminamalarynda ses.

2.Pikir aýtmalar algebrasy.

3.Amaly ýumuş. Bir hasaplaýyş ulgamyndan beýlekisine geçmek.

17-nji soragnama

1.Faýllaryň üýtgeýän ululyklarda beýan edilişi.

2. Logiki kanunlar we logiki aňlatmalary özgertmegiň düzgünleri.

3 . Amaly ý um u ş. Elektron tablisada resmi namalary çapa taýýarlamak.

18-nji soragnama

1.Meseläniň formal däl we formal goýluşy.

2.Internet torunda enjam we programma üpjünçiligi.

3.Amaly ýumuş. Elektron tabli­sada diagrammalary döretmek.

19-njy soragnama

1.Formall aşdyrmagyň esasy kadalary.

2. Bütindünýä maglumatlar kerebi gullugynyň guramasy.

3.Amaly ýumuş. Faýldan okamak ýa-da ýazmak. Faýly ýapmak.

20-nji soragnama

1.Ykdysady modelirleme.

2.Hasaplaýyş ulgamlary barada düşünje. Onluk we ikilik hasaplaýyş ulgamlary. Sekizlik we on altylyk hasaplaýyş ulgamlary.

3.Amaly ýumuş. Arhiw faýllary döretmek.

21-nji soragnama

1.Fiziki modelleri derňemek.

2.Internet serwer we salgylar ulgamy barada düşünje. Milli maglumat gorlary bilen tanyşmak.

3.Amaly ýumuş. Setir ululyklaryň üstünde geçirilýän amallardan peýdalanmak we (АВСPascal) mesele çözmek.

22-nji soragnama

1.Maglumatlar gorlary barada düşünje. Maglumatlar gorlarynyň dolandyryş ulgamy.

2.Internetiň bilim gorlary.

3.Amaly ýumuş. АВСPascal programmalaşdyrma dilinde faýllar bilen işlemek.

23-nji soragnama

1.Maglumatlary goramak. Maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşi.

2.Simwol ululyklar (АВС Pascal).

3.Amal y ýumuş. Öýjükleriň düzümini nusgalamak we olaryň orunlaryny üýtgetmek.

24-nji soragnama

1.Maglumatlar gorlarynyň dolandyryş ulgamy.

2.Elektron tablisa barada düşünje.

3.Amaly ýumuş. Setir berlen. Ol setirdäki harplaryň sanyny kesgitleýän programma ýazmaly.

25-nji soragnama

1.Maglumat jemgyýeti. Programmalaryň we maglumatlaryň hukuk goragy.

2.Kompýuteriň gurluşynyň logiki esaslary.

3.Amaly ýumuş. Simwollara degişli meseleleri çözmek.

26-njy soragnama

1.Internet sahypalarynda çyzgylar.

2.Elektron tablisalaryň düzümi: öýjükler, sütünler, setirler.

3.Amaly ýumuş. Maglumatlar gorunyň tablisalaryny döretmek. Maglumatlary girizmek we redaktirlemek.

27-nji soragnama

1.Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary barada düşünje we olaryň bilimde ulanylyşy. Häzirki zaman Internet-tehnologiýalarynyň ösüş ugurlary.

2.Elektron tablisada berlenleriň görnüşleri.

3.Amaly ýumuş. Maglumatlar gorunyň iki tablisasyny baglanyşdyrmak.

28-nji soragnama

1.Tegler we Gipersalgylanmalar.

2.Elektron tablisalarda berlenleri (san, ýazgy, formula) girizmek we redaktirlemek.

3.Amaly ýumuş. Maglumatlary saýlamaga degişli talaplary düzmek.

29-njy soragnama

1.Internet sahypasyndaky resminamalarda sanawlar.

2.Pikir ýöretmegiň görnüşleri.

3.Amaly ýumuş. Ýazgylary hereketlendirmek.

30-njy soragnama

1.Matematiki modelleri derňemek.

2.Reňk bilen işlemek.

3.Amaly ýumuş. Excel elektron tablisada standart funksiýalary ulanmak

                                           

 

 

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.