10 Ýaşaýyş durmuş esaslary Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 5 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,44 MB

Umumybilim berýän orta mekdepleriň 10-njy synplarynda 2018-2019-nji okuw ýylynda synpdan-synpa geçiş synagy üçin ýaşaýyş-durmuş esaslary dersinden soragnamalar

 

1-nji soragnama

1.Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” döwlet maksatnamasy, onuň esasy            maksady we wezipeleri.

2.  Ýetginjekleriň saglygyna iýmitlenmegiň täsiri.

3. Ahlak we ahlaklylyk barada düşünje. Ahlaklylyk barada pähimler.

 

2-nji soragnama

1.     2019 –nji ýyl ,, Türkmenistan -rowaçlygyň Watany”

2.     Ýaşlarda berk maşgala gurmakda sagdyn durmuş endikleriniň ähmiýeti.

3.     Jemgyýetde özüňi alyp barmagyň kadalary.

 

3-nji soragnama

1.     Reproduktiw saglyk barada düşünje.

2.    Ýokanç keseller we olardan goranmagyň ýollary.

3.      Şahsy gigiýenanyň düzgünleri we ony berjaý etmegiň zerurlygy.

 

4-nji soragnama

1.Milletiň sagdynlygy ugrunda döwletiň aladasy .

2. Saglyk üçin peýdaly we zyýanly endikler.

3. Sagdyn iýmitlenmegiň piramidasy.

 

5-nji soragnama

1. “Paýhas çeşmesi” kitabynda saglyk  we sagdyn iýmitlenmek baradaky nakyllar we atalar sözi.

 2. Zäherli haýwanlar (möýler, sakyrtgalar, ýylanlar) we olardan goranmak. Zäherli ýylan çakanda berilýän ilkinji kömek çäreleri.

 3. Täze maşgalanyň berkemeginde milli däp-dessurlaryň  ähmiýeti.

 

6-njy soragnama

1.   Türkmenistan döwletiniň sagdyn çagalyk we enelik barada alyp barýan syýasaty.  

2. Ýaralar we gan akmalar. Gan akmalarda ilkinji kömek.

3. Haýwanlar, aýratyn hem, ýabany haýwanlar bilen seresaplylygy berjaý etmek. Guduzlama keseliniň döremeginiň sebäpleri.

 

7-nji soragnama

1.   Zenanlaryň we erkekleriň hukuklarynyň Konstitusiýada berkidilmegi. Gender. Gender gatnaşyklary.

2. Arassaçylyk-gigiýeniki kadalary we şahsy gigiýenanyň düzgünlerini berjaý etmek.

3.  Ýangyn. Ýangyna getirýän sebäpler. Ýangynyň öňüni almak  çäreleri we düzgünleri.

 

8-nji soragnama

1. Ynsanperwerlik düşünjesi. Ýaşlary ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemekde türkmen halkynyň asylly däp-dessurlary.

2.  Ýokanç aşgazan-içege keselleriň döremeginiň sebäpleri.

3. Suw joşgunlarynda özüňi dogry alyp barmagyň düzgünleri.

 

9-njy soragnama

1.Türkmenistanda sporty we bedenterbiýäni ösdürmekde alnyp barylýan işler.

2. Nädogry iýmitlenmekde ýüze çykýan keseller we olaryň öňüni almagyň düzgünleri.

3. Bedeni taplamagyň düzgünleri.

 

10-njy soragnama

1.Türkmenistanda ýetginjekleriň sagdyn ýaşaýyş-durmuşy hakda döwlet aladasy

2. Ýer titremeler tebigy betbagtçylykly hadysalardyr. Ýer titremesinde özüňi we köpçüligiň howpsuzlygyny goramagyň kadalary.    

3. Gadžetler. Dowamly ulanylanda olaryň saglyga ýetirýän  zyýany.

 

 

11-nji soragnama

1.  BMG-niň “Çagalaryň hukuklary baradaky” Konwensiýasy.

2.  AIW/AIDS we olaryň öňüni almagyň ýollary.

3.   Sagdyn durmuş endikleri barada düşünje. Saglyga täsir edýän peýdaly we zyýanly endikler.

 

12-nji soragnama

1.Ýetip gelýan ýaş nesillerde gözellik terbiýesini bermek.

2. Uky we onuň adamyň durmuşynda ähmiýeti.

3. Bogulmada berilýän ilkinji kömegiň düzgünleri.  

 

13-nji soragnama

1. Saglygy berkitmäge kömek edýän şertler (faktorlar).

2. Zäherli ösümlikler, olardan zäherlenmegiň alamatlary. Kömeleklerden zäherlenme.

3. Dartgynlylyk düşünje. Dartgynlyk ýagdaýdan baş alyp çykmak.

 

14-nji soragnama

1. “Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasy”.

2. Gigiýena – saglygy saklamak we berkitmek baradaky ylymdyr.

3. Bedeniň çendenaşa sowamagy. Bedeniň temperaturasynyň çendenaşa peselmegi (gipotermiýa).


15-nji soragnama

1.  Çagalaryň we ýetginjekleriň ösüş aýratynlyklary.

2. Tebigatda dynç almak. Onda özüňi alyp barmagyň düzgünleri we medeniýeti.    

3. Howply ýagdaýlarda  01, 02, 03, 04 gullugyna ýüz tutmak.

 

16-njy soragnama

1. Saglygy goramak bilen meşgullanýan edaralar we guramalar.

2. Maşgalanyň ruhy, maddy, medeni, ahlak gymmatlyklary

3. Zäherlenmelerde ilkinji kömegiň berlişi.

 

 

17-nji soragnama

1. Ýaşlaryň sagdynlygy ─  jemgyýetiň durmuş-ykdysady ösüşiniň we abadançylygynyň şertleridir.

2.  Zyýanly endikler we olaryň ynsan saglygyna ýetirýän täsiri.

3. Açyk we ýapyk döwükler, daňylar we olaryň görnüşleri. Kömek bermegiň düzgünleri.

 

18-nji soragnama

1. Psihika we temperament (joşgunlylyk) barada düşünje. Psihiki özgerişlere erk etmek we özüňi dogry alyp barmagy terbiýelemek.

2. Sagdyn durmuş ýörelgeleri barada düşünje.

3. Hojalykda ulanylýan serişdeler. Olaryň ýetirip biljek şikesleri we ilkinji kömek.

 

19-njy soragnama

 1.Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň  eserleriniň esasynda ýaşlary milli we ahlaklylyk ruhunda terbiýelemek.

2. Üstünlik barada düşünje. Üstünlikli adam.

3. Himiki şikeslenmeler.

 

20-nji soragnama

1. Türkmenistanyň şypahanalary, dynç alyş öýleri we saglygy dikeldiş zonalary.

2. Gün tertibi we dynç alyş döwri.

3. Maşgala gurmak barada düşünje.

 

21-nji soragnama

1. Nika we maşgala. Nika baglanyşmagyň şertleri we tertibi.

2. Türkmenistanyň gurak we yssy howa şertlerine adamyň uýgunlaşmagy.

3. Iýmitlenmegiň medeniýeti.

 

22-nji soragnama

1. Nesil saglygyna täsir edýän käbir keseller we olaryň öňüni almagyň ýollary.

2. Daşky gurşawyň faktorlarynyň adam saglygyna ýetirýän täsiri.

3. Açyk howdanlarda suwa düşmegiň düzgünleri. Suwda gark   bolup barýany halas etmegiň düzgünleri we ilkinji kömek.

 

23-nji soragnama

1. “Maşgalam – baş galam”. Maşgalanyň jemgyýetiň öňündäki  jogapkärçiligi.

2. Döwletimizde alkogolly içgileri, temmäkä garşy göreş çäreler.  

3. Himiki şikeslenmelerde ilkinji kömegi bermegiň düzgünleri.

 

24-nji soragnama

1. Halk döredijiligiň ýaşlaryň ahlaklylygyna we edep-terbiýesine  oňaýly täsiri.

2. Fiziki hereketjeňligiň saglyk üçin ähmiýeti.

3. Ýanyklar. Bedeniň çendenaşa gyzmagy (gipertermiýa).

 

25-nji soragnama

1. Adam saglygyny goramak ─  döwletimiziň  baş aladasydyr.

2. Ýol-ulag hadysalarynyň sebäpleri we olaryň öňüni almak.

3. Elektrik togundan şikeslenme, ondan goranmagyň ýollary we ilkinji kömek.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.