9 Geografiýa Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 4 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,38 MB

Türkmenistanyň umumybilim berýän mekdepleriniň IX synpy  üçin geografiýa dersinden geciriljek sepgit synagyň soragnamalary.

(2018-2019-njy okuw ýyly)

 

1-nji soragnama

1. Dünýä döwletleriniň tipologiýasy (klassifikasiýasy).

2. Hindistanyň umumy  ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. And döwletlerini kartadan görkezmeli.

 

2-nji soragnama

 1. Dünýäniň  ýangyç  senagaty.

 2. Okeaniýanyň ykdysady-geografik  häsiýetnamasy.

 3. Günbatar  Afrika ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

3-nji soragnama

1. Dünýäniň  şäher  we  oba  ilaty.

2. Umumyadamzat  meseleleri. Ekologik meseleleri.

3. Merkezi  Afrika ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

4-nji soragnama

1. Dünýäniň syýasy kartasynyň döreýiş döwürleri.

2. Türkiýe Respublikasynyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Demirgazyk Afrika ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

 5-nji soragnama

  1. Dünýäniň ilatynyň milli we dil aýratynlyklary.

   2. Demirgazyk Ýewropanyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

   3. Adada ýerleşýän döwletleri kartadan görkezmeli.

 

6-njy soragnama

1. Umumyadamzat meseleleri. Demografik meseleler.

2. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň umumy ykdysady-geografik

 häsiýetnamasy.

3. Günorta Ýewropa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

7-nji soragnama

1. Döwletiň meýdany we döwletiň gurluşy. Halkara guramalar.

2. Kanadanyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Ýarym adada ýerleşýän döwletleri kartadan görkezmeli.

 

8-nji soragnama

         1. Dünýäniň ilatynyň ýerleşişi. Ilatyň migrasiýasy.

 2. Ýaponiýanyň umumy  ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

 3. Ýewropanyň monarhiýa döwletlerini kartadan görkezmeli.

 

 

9-njy soragnama

 1. Dünýäniň ulaglar ulgamynyň geografiýasy we ösüşi.

 2. Günorta Aziýanyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

 3. Gündogar Afrika  ýurtlaryny  kartadan  görkezmeli.

 

10-njy soragnama

1. Halkara ykdysady gatnaşyklar.

2. Gündogar Ýewropanyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Dünýäniň uly şäher aglomerasiýalaryny kartadan görkezmeli.

 

11-nji soragnama

    1.Ylmy-tehniki öwrülişik.

  2. Günorta-Gündogar  Aziýanyň  ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

  3. Gündogar Ýewropa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

12-nji soragnama

   1. Dünýäniň oba hojalygy – maldarçylyk.

 2. Afrikanyň syýasy kartasy we ilaty.

 3. Täze  industrial  ýurtlary kartadan  görkezmeli.

 

13-nji  soragnama

1. Dünýäniň ýer-toprak  baýlyklary.

2. Russiýa Federasiýasynyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Gündogar Aziýa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

14-nji soragnama

   1. Dünýäniň  elekroenergetikasy.

  2. Hytaý Halk Respublikasynyň umumy ykdysady – geografik häsiýetnamasy.

3. Günorta Afrika ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

15-nji soragnama

  1. Dünýä dinleriniň geografiýasy.

  2. Norwegiýanyň  umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

  3. Amazonka  basseýniniň  we  La-Plata  pesligiň ýurtlaryny  kartadan 

        görkezmeli.

 

16-njy soragnama

1. Dünýä okeanynyň baýlyklary we olary aýawly peýdalanmagyň meseleleri.

2. Günorta-Günbatar Aziýanyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) girýän döwletleri kartadan görkezmeli.

 

17-nji soragnama

  1. Dünýä hojalygy. Zähmetiň halkara bölünişi.

  2. Günbatar Ýewropanyň ykdysady geografik häsiýetnamasy.

 3. Günorta – Güdogar  Aziýa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

 

 

18-nji soragnama

  1.  Dünýäniň   suw  baýlyklary.

2. Aziýanyň  hojalygyň  umumy  häsiýetnamasy.

 3. Ýewropanyň iň kiçi döwletlerini kartadan görkezmeli.

 

19-njy soragnama

1. Dünýäniň tebigy baýlyklarynyň geografiýasy. Mineral baýlyklary.

2. Braziliýanyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. “Uly ýedilige” girýän döwletleri kartadan görkezmeli.

 

20-nji soragnama

 1. Dünýaniň  maşyngurlyşyk  senagaty.

   2. Latyn Amerikasynyň  syýasy  kartasy  we  ilaty.

 3. OPEK guramasyna girýän döwletleri kartadan görkezmeli.

 

21-nji soragnama

   1. Önümçilik däl  sferanyň (toplumyň) geografiýasy.

   2. Umumyadamzat meseleleri. Dünýäde  parahatçylygy  saklamak.

   3. Federatiw  dolandyryş-çäk  gurluşy  bolan  döwletleri kartadan görkezmeli.

 

22-nji soragnama

 1. Daşky gurşawyň hapalanmagy we ekologik meseleleri.

 2. Awstraliýa Soýuzynyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

 3. Merkezi Aziýa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

23-nji soragnama

   1. Dünýäniň himiýa senagaty.

   2. Indoneziýanyň umumy ykdysady – geografik häsiýetnamasy.

   3. Günbatar Ýewropa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

24-nji soragnama

1.     Baýlyklaryň  beýleki  görnüşleri: alternatiw  energetika

 (Gün,ýel,daşgyn,gaýtgyn)    we  rekreasion  baýlyklary.

   2. Latyn Amerikasy ýurtlarynyň  hojalygynyň  umumy  häsiýetnamasy.

 3. Unitar  dolandyryş-çäk  gurluşy  bolan  döwletleri kartadan görkezmeli.

 

25-nji soragnama

 1. Dünýäniň ilatynyň sany we artyşy. Demografik  syýasat.

 2. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

 3. Ýewropa Soýuzyna girýän döwletleri kartadan görkezmeli.

26-njy soragnama

    1. Dünýäniň ýeňil senagatynyň düzümi, ýerleşiş aýratynlyklary.

    2. Günorta Ýewropanyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

    3. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) girýän döwletleri kartadan

        görkezmeli.

 

27-nji soragnama

  1. Umumyadamzat  meseleleri. Azyk  üpjünçilik  meseleleri.

  2. Afrika ýurtlarynyň hojalygynyň  umumy  häsiýetnamasy.

  3. Demirgazyk Ýewropa  ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

28-nji soragnama

1. Dünýäniň ilatynyň ýaş we jyns düzümi.

2. Günorta Afrika Respublikasynyň umumy ykdysady – geografik hasiýetnamasy.

3. Aziýanyň iň kiçi döwletlerini kartadan görkezmeli.

 

29-njy soragnama

  1. Dünýäniň gaýtadan işleýän senagaty (gara we reňkli metallurgiýa).

  2. ABŞ-nyň  umumy  ykdysady-geografik  häsiýetnamasy.

  3. Aziýanyň monarhiýa döwletlerini kartadan görkezmeli.

 

30-njy soragnama

1. Dünýäniň oba hojalygy – ekerançylyk.

2. Italiýanyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Merkezi Amerika we West-Indiýa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

 

 

 

Düzüjiler :  Allaýewa J.M. -  № 16 mekdep

                    Brusensowa N.I. -  № 7  mekdep

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.