9 Türkmen dili we edebiýat Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 4 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,41 MB

  9-njy synpy tamamlaýan okuwçylar türkmen dili we edebiýat dersleri  

                      boýunça synaglaryň soragnamalary

 

1-nji soragnamа

1. Türkmen edebi diliniň orfoepik normalary.

2. Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Älem içre at gezer” eseriniň temasy.

      3. Goşma sözlerde dar çekimli sesleriň düşmek düzgünleri.  

2-nji soragnama

1.  Düzmeli goşma sözlem.

2. ХVIII asyr türkmen edebiýaty.

      3. “Aý dogsa, älem görer” diýen sözlemi sintaktik taýdan derňemek.

                                                    3-nji soragnama

 1. Düzmeli goşma sözlemlerde baglanyşyk.

 2. D. Azadynyň ömri we döredijiligi.  

     3. “Süri” sözüni düşümde üýtgetmek.

                                                       4-nji soragnama

    1. Eýerjeňli goşma sözlemlerde baglanyşyk.

2. Mahmyt Gaýybynyň ömri we döredijiligi.

    3. “Nagyş” sözüni ýöňkemede üýtgetmek.

 

                                                    5-nji soragnama

1. Goşma sözlemlerde baglaýjy kömekçileriň hyzmaty.

2. Döwletmämmet Azadynyň “Wagzy - azat” eseri.

3. Goşa dyrnagyň goýulýan ýerleri.     

                                                    6-njy soragnama

1. Stilistikanyň öwrenýän meseleleri.

2. Magtymguly Pyragynyň ömri we döredijiligi.

3. Oturyň goýulýan ýerleri.

7-nji soragnama

1. Stilara sözler we emosional öwüşginli sözler.

2. Magtymguly Pyragynyň yşky lirikasy.  

3. Baş harplaryň ýazuw düzgünleri. 

8-nji soragnama

1. Sözleriň göçme manylarda ulanylyşynyň stilistik hyzmaty.

2. Goşgy düzülişiniň nezire görnüşi.

3. “Çakyr”  sözüni ýöňkemede üýtgetmek.

                                                   9-njy soragnama

1. Sözleriň köp manylylygynyň stilistik hyzmaty.

2. Goşgy düzülişiniň mesnewi görnüşi.

3. Aýak” sözüni düşümde üýtgetmek. 

                                                    10-njy soragnama

1. Sinonimleriň stilistik hyzmaty.                     

2. D.Azadynyň “Wagzy – azat” eseri.

3. Watan” sözüniň sinonimlerini ýazmak.

 

                                                    11-nji soragnama

1. Antonimleriň stilistik hyzmaty.

2. Magtymguly Pyragynyň öwüt-nesihat goşgulary.

3. Dymyk çekimsizleriň açyk seslere öwrülişiniň ýazuw düzgüni.  

12-nji soragnama

1. Omonimleriň stilistik hyzmaty.

2. Abdylla Şabendäniň ömri we döredijiligi.

3. “Akyl” sözüni düşümde üýtgetmek.

                                                     13-nji soragnama

1. Köne sözleriň stilistik hyzmaty.

2. Şeýdaýynyň ömri we döredijiligi.

3.Sözlem agzasy hasaplanmaýan sözler, olarda dyngy belgileriň goýluşy.  

14-nji soragnama

1. Adalgalaryň, kesp-kär sözleriň stilistik hyzmaty.

2. Garaşsyzlyk döwrüniň dramaturgiýasy.

3. “Bagyr” sözüni ýöňkemede üýtgetmek.

 

15-nji soragnama  

1. Şiwe sözleriniň stilistik hyzmaty.

2. Gurbanaly Magrupynyň ömri we döredijiligi.

3. Dar çekimlileriň düşmezlik düzgünleri.

16-njy soragnama

1. Morfologik serişdeleriň stilistik hyzmaty.

2. Mollanepesiň ömri we döredijiligi.

3. Söz ortasynda iki çekimsiziň ulanylyşynyň ýazuw düzgüni.

                                                   17-nji soragnama

1. Tekst we onuň gurluşy.   

2. Gurbandurdy Zeliliniň ömri we döredijiligi.

3. “Söýünç” sözüniň fonetik derňewi.

18-nji soragnama

1. Sitaktik serişdeleriň stilistik hyzmaty.

2. Edgar Allan Ponuň döredijiligi.  

3. Söz soňunda iki çekimsiziň ulanylyşynyň ýazuw düzgüni.

19-njy soragnama

1. Edebi dilde sözleýiş stiliniň aýratynlyklary.

2. Onore de Balzagyň ömri we döredijiligi.

3. Gysgaldylan goşma sözleriň ýazuw düzgüni.

                                                   20 -nji soragnama    

1. Ewfemizmleriň stilistik hyzmaty.

2. Mämmetweli Keminäniň ömri we döredijiligi. Şorta söz näme?

3. Dodak çekimlileriň ýazuw düzgüni.

21-nji soragnama

1. Çeper stil we onuň aýratynlyklary.

2. Şeýdaýynyň ömri we döredijiligi.  Nezire näme?

3. Goşma sözleriň ýazuw düzgüni.

                                                   22-nji soragnama

1. Publisistik stil we onuň aýratynlyklary.

2. Gurbandurdy Zeliliniň ömri we döredijiligi.  

3. Dymyk çekimsizleriň açyklaşma düzgüni.

   23-nji soragnama

1. Resmi iş stili we onuň aýratynlyklary.

2. Seýitnazar Seýdiniň ömri we döredijiligi.

3. “Şekil” sözüni ýöňkemede üýtgetmek.

 

                                                     24-nji soragnama

1. Sözleýiş stilinde leksik serişdeleriň ulanylyşy.  

2. Mollanepesiň söýgi, ahlak temalary baradaky goşgulary.

3. “Bägül” sözüni ýöňkemede üýtgetmek.

                                                     25-nji soragnama

1. Ylmy stil we onuň aýratynlyklary.

2. Gurbanaly Magrupynyň “Döwletýar” dessany.

3. “Möhür” sözüni düşümde üýtgetmek.

                                                     26-njy soragnama

1. Sözleýiş stilinde sintaktik serişdeleriň ulanylyşy.

2. Annagylyç Mätäjiniň ömri we döredijiligi.

3. Fonetik derňew. “Merdana”

27-nji soragnama

1. Testiň stil aýratynlyklary.

2. Abdysetdar Kazynyň ömri we döredijiligi.

3. Goşma sözlemlerde baglaýjy kömekçileriň ulanylyşy.

                                                   28-nji soragnama   

1. Žargonlaryň stilistik hyzmaty.

2. Nikolaý Wasilýewiç Gogolyň ömri we döredijiligi.

3. Çekimli sesleriň ýazuw düzgünleri.

                                                  29-njy soragnama

1. Adam atlarynyň, lakamlaryň stilistik hyzmaty.

2. Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Älem içre at gezer ” romany.

    Eseriň dokumental esasy.

3. “Kitap” sözüni ýöňkemede üýtgetmek

                                                 30-njy soragnama

1. Ewfemizmleriň stilistik hyzmaty.

2. Rabindranat Tagoryň ömri we döredijiligi.

3. “Agyl” sözüni düşümde üýtgetmek.

 

Soragnamalar Türkmenistanyň Milli bilim institutynyň dil we edebiýat bölüminde taýýarlanyldy.

 

Bölüm müdiri                                                        Ý.Garaýew

 

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.