Kysmat

Awtor: Ogulsenem Taňňyýewa
Neşirýat: -
Bölüm: ,
Sahypa: 124 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 1,10 mb

Ogulsenem Taňňyýewa-Kysmat

Gyzy Şagül ýetişdigisaýy Enwer şanyň aladasy artýardy. Neneň şeýle bolmasyn?! Şagül onuň ýeke-ýalňyz perzendi. Ýeke dikrary. Gözüniň nury. Ýüreginiň kuwwaty. Enwer şanyň asyrlardan asyrlara uzap gitjek nesil daragtyny ýyllara tirkäp goýberjek ynsan. Şalygyň ýalňyz mirasdüşeri. Şeýle bolansoň Enwer şa gyzynyň dyrnagyna tiken çümenden, öz ýüreginiň sogrulanyny eý görjek. Ol gyzyny alada edip, gijeler gözüne çiş kakýar. Gündizler ýüregi dep kakýar. Günde bäş wagtyna gudraty güýçli Biribaryň öňünde tagzym edip, ondan ýalňyz çagasyna tükenmez bagt dileýär. Ýagty ömür dileýär. Gyzy dünýä inen wagty Enwer şa: «Meniň gyzym dünýäniň ähli şalarynyň hyrydar çykjak güli bolsun» diýip, oňa Şagül adyny dakypdy. Indi şa gyzy Şagüle hyrydar bolup, patyşalygyň derwezesini kakjak şazadalardan habar geljek günleriň daşda däldigine Enwer şa düşünýärdi. Sebäbi Şagülüň boýy ýetip, akyly durlanyp ugrapdy. Ony haçan ile goşsaň, goşup oturmalydy. Gyzyň görkem bir şalyga mynasypdy. Ýaňy gyzgylt öwsüp, hal atyp ugran almalary ýatladyp duran ýaňaklar, açyljak bolup duran gunça mysaly dodaklar, janalgyç gözler gyzy görenleri biperwaý goýanokdy. Onuň derek boýy, sallanjyrap ýöreýşi-de müň gyza taýlykdy. Gepiň gysgasy, Şagül kakasy üçinem, şalyk üçinem, oňa sataşjak ýigit üçinem hakyky manysyndaky bagtdy. Ynsan ömrüne, öýe, şalyga şugla saçjak bagtdy. Enwer şanyň ýurdunyň üstünden ýoly düşen söwdagärler, şalar, derwüşler hem şanyň şeýle owadan gyzynyň baryna haýranlar galyp, oňa aşyklyk derdinden ýaňa işdäleri tutulyp, geçip giderdiler. Ýöne gyzy dilemäge Enwer şanyň gazabyndan çekinip, seslerini çykaryp bilmän, ýüreklerini paralaşyp, ýollaryna rowana bolardylar. Enwer şa gyzynyň hat-sowatdan kör galmagyny islemedi. Sebäbi Şagül Enwer şa dünýäden gaýdansoň, şalyga eýe çykjak ýalňyz adamdy. Enwer şanyň aýaly Şagül dünýä inen pursady ýogaldy. Enwer şa gaýdyp öýlenmedi. Ol aýalyny diýseň gowy görýärdi. Üstesine-de, gyzy üçin öweý ejäniň döremegini islemedi. Öweýden gyzyna ahyr bir zeper ýeter öýtdi. Şa gyzyny dünýä zerur bolan bilimleriň ählisi boýunça ýörite molla saklap okatdy. Gyz ýyldyzlar, asman ylmy, tebipçilikden düşünje aldy. Gaznanyň hasabyny ýöretmäni öwrendi. Dünýäde bolup geçen wakalar, akyldarlar hakda-da öwrendi.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.