Soňky goşulan kitaplar

Perman
Ata Gowşudow, 1989
0 Ses
(Ata Gowşudow-Perman) Ýazyjy Ata Gowşudowyň “Perman” romanynyň ykbaly  çylşyrymly...
Teke gyzy Tatýana
Ata Atajanow, 1987
0 Ses
(Ata Atajanow-Teke gyzy Tatýana) Goşgular ýygyndysy
Sen bir söz diý
Aşyr Hanow
0 Ses
(Aşyr Hanow-Sen bir söz diý) Goşgular ýygyndysy
Kiçijik şazada
Antuan de Sent-Ekzüperi
0 Ses
(Antuan de Sent-Kiçijik şazada) «Kiçijik şazada» — beýik fransuzýazyjysy Antuan de...
Uruş döwrüniň oglany
Anna Paýtyk
0 Ses
(Anna Paýtyk-Uruş döwrüniň oglany) Iňňän uzakda, Garagumuň eteginde, Murgap derýasynyň...
Arkadagym agtyklar
Anna Paýtyk
0 Ses
(Anna Paýtyk-Arkadagym agtyklar) ...Diýseler, diýibersinler. Men-ä dünýä-de ukudan...
Aldanan möjek
2009
0 Ses
(Aldanan möjek) Çagalar üçin kitap Kitap skaner görnüşinde
Akhunlar
0 Ses
(Akhunlar) Toplan we terjime eden: Ş. Suwtyýew Terjimeler we gollanmalar, çeşmeler...
Ak ýelken
Agageldi Allanazarow, 2008
0 Ses
(Agageldi Allanazarow-Ak ýelken) Çeper edebiýat näme? Edebi zehin näme? Wagt geçýär,...
Gamgyn bolma
Aid al-Karni
0 Ses
(Aid al-Karni-Gamgyn bolma) Terjime eden: Rahmet Gylyjow Häzirki zaman arap dünýäsinde...
Magrupy Goşgular
Gurbanaly Magrupy, 1991
0 Ses
Magrupy (1734 — 1810) Magrupy Ahalda dogulýar we ýemreli türk menleriniň magruflar...
Şanama
Abulkasym Ferdewsi, 1962
0 Ses
( Abulkasym Ferdewsi-Şanama-1962 ) Kitap skaner görnüşinde
Şejereýi Teräkime
Abulgazy Bahadur han
0 Ses
(Abulgazy Bahadur han-Şejereýi Teräkime) Abulgazy Bahadur ( 1603一1664 ) hanyň bu...
Nejep oglan
Halk dessany, 1977
0 Ses
(Nejep oglan-Dessany) Çapa Taýýarlanlar: K. Seýitmyradow Redaktor: D. Haldurdy Sözbaşy...
Könelmeýän söz
Kakajan Ataýew, 1991
0 Ses
(Kakamyrat Ataýew-Könelmeýän söz) Salam okyjy! Eliňi ber! Görüşeli! Hawa, biziň özara...
Eziz han hakda hakykat
Rahym Esenow, 1992
0 Ses
(Rahym Esenow-Eziz han hakda hakykat) Terjime eden: N.Hojageldiýew Eziz han kim...
Kerbabaýew-Saýlanan eserler
Berdi Kerbabaýew, 1992
0 Ses
(Berdi Kerbabaýew- Saýlanan eserler) «Boljak oglan bolşundan belli» diýlen nakyl,...
Şükür bagşy
Nurmyrat Saryhanow, 1961
0 Ses
(Nurmyrat Saryhanow- Şükür bagşy) Nurmyrat Saryhanow bu onçakly uly bolmadyk...
Mollanepes Goşgular
Mollanepes, 1991
0 Ses
Mollanepes (1810 — 1870) Nepes Kadyrberdi Maryda, wekilleriň ýazy taý pasynda...
Zelili Goşgular
Gurbandurdy Zelili, 1991
0 Ses
Zelili (1780 — 1852) Zelili gökleň taýpasynyň gerkez tiresinden bolup, Gürgen...
Magtymguly Goşgular
Magtymguly, 1991
0 Ses
Magtymguly (1733 – 1798) Ol Gürgen derýasynyň boýunda, Kümmethowuz dan gündogarda...
Mätäji Goşgular
Annagylyç Mätäji, 1991
0 Ses
Mätäji (1824 – 1884) Mätäji Aşgabadyň eteginde, gür baga bürenip oturan Köşi...
Kemine Goşgular
Mämmetweli Kemine, 1991
0 Ses
KEMINE (1770 – 1840) Şahyr Saragtda, togtamyşlaryň wekil, onuň- da ýusuplar diýen...
Seýdi Goşgular
Seýitnazar Seýdi, 1991
0 Ses
SEÝDI (1775 – 1836) Seýdi Lebap boýunda, Garabekewüliň Lam ma obasynda dogulýar. Ol...