11 Türkmen dili we edebiýat Düzme

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 2 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,32 MB
Tags: Mekdep

Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň gutardyş synplarynda türkmen dilinden we edebiýatdan düzme üçin hödürlenilýän temalar:

I  Erkin temalar:

1.     Waspyň dillerde,Watan!

2.     Garaşsyz Watanda jebisdir iller.

3.     Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly – täze menzilleriň gözbaşy.

4.     Ýaşlar – ýurduň geljegi.

5.     Mermer şäherim Aşgabat dünýä ýaň salýar.

6.     Çekseň zähmet – ýagar rehnet.

7.     Gyz edebi – il edebi.

8.     Dilim bar, dünýäm bar.

9.     Sagdynlyk – durmuş ýörelgämiz.

10.        Atym bar – ganatym bar.

11.        Arkadag şäheri – nusgalyk şäher.

12.        Gahrymanlar unudylmaýar.

13.        Geçmişden mirasym – däbim-dessurym.

14.        Guş ganatsyz bolmaz, adam – arzuwsyz.

15.        ХХI asyr – tehnologiýalaryň asyry.

16.        Milli mirasymyz – milli guwanjymyz.

17.        Kitap – bilimiň çeşmesi.

18.        Dost – dostuň aýnasy.

19.        Meniň halaýan kärim.

20.        Meniň söýgüli şahyrym.

21.        Ene – mukaddeslik.

22.        Ene kalby – mähir deňzi.

23.        It adamyň iň wepaly dosty.

 

II Türkmen we daşary ýurt edebiýaty boýunça temalar:

 

24.        Şahyrana türkmen halk döredijiliginde gahrymançylygyň waspy.

25.       “Gorkut ata” eposynda Burla hatynyň ar-namysynyň beýany.

26.        “Görogly” eposy – mertligiň nusgasy.

27.        Türkmen dessanlarynda edermen zenanlarymyzyň keşbi.

28.        Garajaoglanyň şygryýetinde Watana, il-güne bolan çäksiz söýgi.

29.       “Şasenem – Garyp” dessanynda Şasenemiň söýgä wepalylygy. 

30.        Nurmuhammet Andalyp – ussat dessançy.

31.        Döwletmämmet Azadynyň “Wagzy-azat” eserinde perzent terbiýesi.  

32.        Magtymguly Pyragynyň dürdäne döredijiligi ýaş nesil üçin nusgalyk terbiýe mekdebi.

33.        Ýazyjy-şahyrlarymyzyň  döredijiliginde Magtymguly Pyragy.

34.        Magtymguly Pyragy – akyldar şahyr.

35.        Nusgawy şahyrlaryň döredijiliginde Watan waspy.

36.        Baýram han – meşhur türkmen şahyry, harby serkerde, han-hanan, jemgyýetçilik işgäri.

37.        Abdylla Şabendäniň «Gül - Bilbil» dessanynda Bilbiliň keşbi.

38.        Şeýdaýynyň döredijilik aýratynlygy.   

39.        Mahmyt Gaýybynyň “Otuz iki tohum kyssasy” eseriniň terbiýeçilik ähmiýeti.   

40.        Gurbanaly Magrupynyň dessanlarynda watansöýüjilik.

41.        XIX asyr türkmen edebiýatynda söýgi, öwüt-nesihat temasy. 

42.        Mämmetweli Keminäniň türkmen edebiýatynyň taryhynda tutýan orny.

43.        Seýitnazar Seýdiniň döredijiliginde harby-gahrymançylyk.

44.        Gurbandurdy Zeliliniň döredijiliginde durmuşyň beýany.

45.        Mollanepesiň “Zöhre-Tahyr” dessanynda Zöhräniň keşbi.

46.        Annagylyç Mätäji – ussat şahyr.  

47.        Abdysetdar Kazynyň “Jeňnama” poemasynyň taryhylygy. 

48.        Berdinazar Hudaýnazarowyň döredijiliginde watançylyk meselesi.

49.        Aman Kekilowyň “Söýgi” romanynda päk söýginiň beýany.

50.        Hydyr Derýaýewiň “Ykbal” romanynda aýal-gyzlaryň keşbi.   

51.        Nurmyrat Saryhanowyň “Şükür bagşy” powestinde türkmen sazynyň gudraty. 

52.        Mämmet Seýidow – rubagyçy şahyr.

53.        Ata Gowşudowyň “Perman” romanynyň taryhylygy.

54.        Ata Atajanowyň “Teke gyzy Tatýana” romanynda Artykgülüň keşbi.

55.        Gara Seýitliýew – lirik şahyr.

56.        Kerim Gurbannepesow – halkyň halan ussady. 

57.        Hajy Ysmaýylow– türkmen  çagalar  edebiýatynyň  görnükli wekili. 

58.        Naryman Jumaýewiň “Ýuwaş gelin” powestinde millilik.

59.        Gurbannazar Ezizow – türkmen şygryýetiniň görnükli ussady.

60.        Annaberdi Agabaýewiň “Oswensim owazlary” eserinde watançylyk.

61.        Çingiz Aýtmatowyň “Ilkinji mugallym” powestinde mugallymyň çeper keşbi.

62.        Wasiliý Ýanyň “Çingiz han” romanynda türkmen serkerdesi Jelaleddiniň edermenligi.

 

III Garaşsyzlyk eýýamynyň edebiýaty boýunça temalar:

 

63.        Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Älem içre at gezer” romanynda Berdimuhamet Annaýewiň Watana, ojaga we kärine wepalylygynyň beýany.

64.        Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynda ylym-bilime goýulýan sarpa.

65.        Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Döwlet guşy” romanynda türkmen milli däp-dessurlarynyň görkezilişi.

66.        Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Döwlet guşy” romanynda aýal-gyzlaryň çeper keşpleri.

67.        Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Döwlet guşy” romanynyň çeper we dokumental häsiýeti.

68.        Garaşsyzlyk eýýamynyň proza eserlerinde milli äheňler.

69.        Garaşsyzlyk eýýamynyň edebiýatynda taryhy temalaryň beýany.

70.        Täçmämmet Jürdekowyň “Ata arzuwyny amala aşyrýan Agtyk” eseri – türkmen halkynyň Milli Lideriniň nesil daragty.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Для получения экзаменационных билетов и готовых ответов:
+99363 84 29 79 -Пишите через IMO