Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

MAGTYMGULY  ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET  UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw  ýyly  üçin aşakdaky  hünärler (hünärmen maksatnamasy)  we  taýýarlygyň  ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Matematika we mehanika (hünärler: matematika; amaly matematika we informatika).

2. Fizika we astronomiýa (hünärler: fizika; radiofizika we elektronika; astronomiýa).

3. Biologiýa ylymlary (hünär: biologiýa).

4. Himiýa (hünär: himiýa).

5. Ýeri öwreniş ylymlary (hünärler: geografiýa; kartografiýa; meteorologiýa; ekologiýa).

6. Psihologiýa ylymlary (hünär: psihologiýa).

7. Taryh we arheologiýa (hünär: arheologiýa).

8. Filosofiýa, etika we dini öwreniş (hünär: filosofiýa).

9. Ylahyýet (hünär: ylahyýet).

10. Syýasy ylymlar we sebiti öwreniş (hünärler: syýasaty öwreniş; gündogary öwreniş).

11. Dil bilimi we edebiýaty öwreniş (hünärler: türkmen dili we edebiýaty; iňlis dili we edebiýaty; nemes dili we edebiýaty; fransuz dili we edebiýaty; italýan dili we edebiýaty; arap dili we edebiýaty; türk dili we edebiýaty; pars dili we edebiýaty; hytaý dili we edebiýaty).

12. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi (hünär: žurnalistika).

II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):

1. Matematika we mehanika (hünärler: matematika; amaly matematika we informatika).

2. Fizika we astronomiýa (hünärler: fizika; radiofizika we elektronika).

3. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünär: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary).

4. Biologiýa ylymlary (hünär: biologiýa).

5. Himiýa (hünär: himiýa).

6. Psihologiýa ylymlary (hünär: psihologiýa).

7. Taryh we arheologiýa (hünär: taryh).

8. Dil bilimi we edebiýaty öwreniş (hünärler: türkmen dili we edebiýaty; iňlis dili we edebiýaty, rus dili we edebiýaty).

9. Hukuk işi (hünär: hukuk öwreniş).

III. Bakalawr maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Sosiologiýa we durmuş işi (taýýarlygyň ugry: durmuş işi).

IV. Bakalawr maksatnamasy (tölegli esasda):

1. Bilim we pedagogika (mugallymçylyk) ylymlary (taýýarlygyň ugurlary: pedagogika bilimi (matematika we informatika); pedagogika bilimi (informatika we bilimde maglumat tehnologiýalary); pedagogika bilimi (geografiýa we ykdysadyýetiň esaslary).

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2023-nji ýylyň 17 — 30-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

 • Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 2-3-i, 4-i we 5-i günleri;

 • Mary welaýaty — awgust aýynyň 6-7-si, 8-i we 9-y günleri;

 • Balkan welaýaty — awgust aýynyň 10-y, 11-i we 12-si günleri;

 • Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 13-14-i, 15-i we 16-sy günleri;

 • Ahal welaýaty — awgust aýynyň 17-18-i, 19-y we 20-si günleri;

 • Lebap welaýaty — awgust aýynyň 21-i, 22-si we 23-i günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:

hünärler: matematika; amaly matematika we informatika; maglumat ulgamlary we tehnologiýalary; taýýarlygyň ugurlary: pedagogika bilimi (matematika we informatika); pedagogika bilimi (informatika we bilimde maglumat tehnologiýalary) — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

hünärler: fizika; astronomiýa; radiofizika we elektronika — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: biologiýa — biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: himiýa — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

hünärler: geografiýa; ekologiýa — geografiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

hünärler: kartografiýa; meteorologiýa; taýýarlygyň ugry: pedagogika bilimi (geografiýa we ykdysadyýetiň esaslary) — geografiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: psihologiýa — biologiýa, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

hünärler: taryh; arheologiýa; gündogary öwreniş; syýasaty öwreniş; filosofiýa; ylahyýet; taýýarlygyň ugry: durmuş işi — Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş;

hünärler: türkmen dili we edebiýaty; žurnalistika — türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;

hünärler: iňlis dili we edebiýaty; fransuz dili we edebiýaty; nemes dili we edebiýaty; pars dili we edebiýaty; türk dili we edebiýaty; arap dili we edebiýaty; hytaý dili we edebiýaty saýlap alan hünär dili boýunça ýa-da iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: italýan dili we edebiýaty — iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: rus dili we edebiýaty — rus dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: hukuk öwreniş — Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga, ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan:

mugallymçylyk mekdebini tamamlan we mugallymçylyk ugrundan 2 ýyldan az bolmadyk iş döwri bolanlar (mugallymçylyk ugurly hünärlere girilen halatynda);

 hukuk öwreniş hünärine girýänler üçin hukuk goraýjy edaralarda 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi hem-de şol edaralaryň döwlet we welaýat derejesindäkilerinden hödürnamasy bolanlar;

— “Bilim hakyndaTürkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň salgysy: Aşgabat ş., Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 31, tel.: 94-69-90, 94-54-29.


SAGLYGY GORAÝYŞ BARLAGLARY ŞU AŞAKDAKY SAGLYK ÖÝLERINDE GEÇMELI:

(Saglyk öýleriniň doly salgysy we telefon belgisi üçin şu ýerik basyň)

Aşgabat şäheri

 • Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 6-njy saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 12-nji saglyk öýiniň Büzmeýin şahamçasy; 

 • Aşgabat şäher 16-njy saglyk öýi; 

Ahal welaýaty

 • Aşgabat şäher 9-njy saglyk öýi;

 • Ak bugdaý etrap hassahanasy;

 • Gökdepe etrap köpugurly hassahana;

 • Kaka etrap hassahanasy;

 • Tejen şäher hassahanasy;

 • Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi;

Balkan welaýaty

 • Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi;

 • Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

 • Türkmenbaşy şäher saglyk öýi;

 • Hazar şäher hassahanasy;

 • Gumdag şäher hassahanasy;

 • Türkmenbaşy etrap hassahanasy;

 • Gyzylarbat etrap hassahanasy;

 • Bereket etrap hassahanasy;

 • Magtymguly etrap hassahanasy;

 • Etrek etrap hassahanasy;

 • Esenguly etrap hassahanasy;

Daşoguz welaýaty

 • Daşoguz şäher 1-nji saglyk öýi;

 • Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi;

 • Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi;

 • Köneürgenç etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

 • Saparmyrat Türkmenbaşy etrap hassahanasy;

 • Akdepe etrabynyň Andalyp şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

Lebap welaýaty

 • Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

 • Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi;

 • Dänew etrap hassahanasy;

 • Kerki etrap hassahanasy;

 • Köýtendag etrap hassahanasy;

Mary welaýaty

 • Mary şäher 2-nji saglyk öýi;

 • Mary şäher 3-nji saglyk öýi;

 • Baýramaly şäher saglyk öýi;

 • Ýolöten etrap hassahanasy;

 • Sakarçäge etrap hassahanasy;

 • Tagtabazar etrap hassahanasy;

 • Mary etrap hassahanasy;

 • Wekilbazar etrap hassahanasy;

 • Murgap etrap hassahanasy;

 • Türkmengala etrap hassahanasy;

 • Garagum etrap hassahanasy;

RESMI IŞ KAGYZLARYNYŇ KABUL EDILÝÄN ÝERLERIŇ SALGYLARY:

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№23 mekdep

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

№25 mekdepGörogly köçesi, jaý 1/3, telefon: 2-67-68

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

32 mekdep, Himik kiçi etrapçasytelefon:9-77-60

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№16 mekdep, Türkmenistan köçesi, 22, telefon: 7-20-28, 7-20-35

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

27 mekdepAzatlyk köçesi, 36, telefon: 4-52-95

Aşgabat şäheri (80012)

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 31,

telefon: 94-69-90, 94-54-29.

Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek: 2023-nji ýylyň 17-30-njy  iýuly aralygynda (dynç günsiz8:00-dan 18:00-a çenli. Arakesme 13:00-dan 14:00-a çenli.

Egzameniň geçiriljek ýeri: Aşgabat şäheri, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Uniwersitete jemi kabul edilmeli talyp sany:

 

Hünärmenleri tayýarlamagugry we hünärleri

2023-nji ýyl üçin meýilnama

Şol sanda:

AH

BN

DZ

LB

MR

AG

 

Hemmesi

 

348

 

309

214

316

410

I. Býujet (Stipendiýa) esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

 

Hemmesi

 

176

 

131

47

133

236

1

Matematika we mehanika

 

33

 

25

9

24

40

 

Matematika

 

20

 

14

0

14

20

Amaly matematika we informatika

 

13

 

11

9

10

20

2

Fizika we astranomiýa

 

25

 

21

7

22

32

 

Fizika

 

18

 

14

0

14

18

Radiofizika we elektronika

 

6

 

6

6

7

9

Astronomiýa

 

1

 

1

1

1

5

3

Biologiýa ylymlary

 

19

 

11

0

12

24

 

Biologiýa

 

19

 

11

0

12

24

4

Himiýa

 

21

 

15

0

13

21

 

Himiýa

 

21

 

15

0

13

21

5

Ýer öwreniş ylymlary

 

13

 

10

7

10

15

 

Geografiýa

 

6

 

4

0

4

6

Kartografiýa

 

2

 

1

1

1

2

Meteorologiýa

 

1

 

1

2

1

2

Ekologiýa

 

4

 

4

4

4

5

6

Psihologiýa ylymlary

 

3

 

2

3

2

3

 

Psihologiýa

 

3

 

2

3

2

3

7

Taryh we arheologiýa

 

2

 

1

2

2

2

 

Arheologiýa

 

2

 

1

2

2

2

8

Filosofiýa, etika  we din öwreniş

 

1

 

1

1

1

3

 

Filosofiýa

 

1

 

1

1

1

3

9

Ylahyýet

 

4

 

4

5

5

4

 

Ylahyýet

 

4

 

4

5

5

4

10

Syýasat ylymlary we sebit öwreniş

 

4

 

3

3

3

8

 

Syýasaty öwreniş

 

1

 

1

1

1

3

Gündogary öwreniş

 

3

 

2

2

2

5

11

Dil bilimi we edebiýaty

 

50

 

37

9

38

79

 

Türkmen dili we edebiýaty

 

23

 

14

0

15

23

Iňlis dili we edebiýaty

 

15

 

14

0

14

28

Nemes dili we edebiýaty

 

4

 

2

2

2

4

Fransuz dili we edebiýaty

 

2

 

1

1

1

4

Italýan dili we edebiýaty

 

1

 

1

1

2

4

Arap dili we edebiýaty

 

2

 

1

1

1

4

Türk dili we edebiýaty

 

1

 

2

1

1

4

Pars dili we edebiýaty

 

1

 

1

2

1

4

Hytaý dili we edebiýaty

 

1

 

1

1

1

4

12

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi

 

1

 

1

1

1

5

 

Žurnalistika

 

1

 

1

1

1

5

II. Tölegli esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

 

 

TM

AH

BN

DZ

LB

MR

AG

 

Hemmesi

882

152

104

160

151

162

153

1

Matematika we mehanika

105

18

10

21

20

21

15

 

Matematika

80

14

8

16

15

16

11

 

Amaly matematika we informatika

25

4

2

5

5

5

4

2

Fizika we astranomiýa

75

13

6

15

14

15

12

 

Fizika

50

9

4

10

9

10

8

 

Radiofizika we elektronika

25

4

2

5

5

5

4

3

Informatika we hasaplaýyş tehnikasy

75

12

9

13

13

13

15

 

Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary

75

12

9

13

13

13

15

4

Biologiýa ylymlary

75

13

10

13

15

13

11

 

Biologiýa

75

13

10

13

15

13

11

5

Himiýa

75

13

10

13

15

13

11

 

Himiýa

75

13

10

13

15

13

11

6

Psihologiýa ylymlary

10

1

1

2

2

2

2

 

Psihologiýa

10

1

1

2

2

2

2

7

Taryh we arheologiýa

130

24

18

24

14

24

26

 

Taryh

130

24

18

24

14

24

26

8

Dil bilimi we edebiýaty

237

42

28

42

41

44

40

 

Türkmen dili we edebiýaty

72

14

8

13

11

13

13

 

Iňlis dili we edebiýaty

100

17

11

17

20

19

16

 

Rus dili we edebiýaty

65

11

9

12

10

12

11

9

Hukuk işi

100

16

12

17

17

17

21

 

Hukuk öwreniş

100

16

12

17

17

17

21

III.  Býujet (Stipendiýa) esasda BAKALAWR taýýarlamak:

 

 

 

AH

BN

DZ

LB

MR

AG

 

Hemmesi

 

2

 

1

1

1

3

1

Sosiologiýa we durmuş işi

 

2

 

1

1

1

3

 

Durmuş işi

 

2

 

1

1

1

3

IV. Tölegli esasda BAKALAWR taýýarlamak:

 

Hemmesi

100

18

12

17

15

20

18

1

Bilim we pedagogika (mugallymçylyk ylymlary)

100

18

12

17

15

20

18

1

Pedagogika bilimi (Matematika we informatika)

25

5

3

4

4

5

4

2

Pedagogika bilimi (Informatika we bilimde maglumat tehnologiýalary)

25

4

3

4

4

5

5

3

Pedagogika bilimi (Geografiýa we ykdysadyýetiň esaslary)

50

9

6

9

7

10

9

V. Tölegli esasda MAGISTRATURA taýýarlamak:

1

Pedagogika bilimi (Bilimiň pedagogikasy we psihologiýasy)

Türkmenistan boýunça jemi 25 adam
Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 19 Jul, 2023
@ Didar Howa yokary okuw jayynyn ozunde gechyar.
Didar 19 Jul, 2023
Ahal welayatynynam egzamyny uniwersetde gecyami
Admin 18 Jul, 2023
@ Merdan. Anew shaherinin 27-nji orta mekdebinde
Merdan 18 Jul, 2023
Ahal welayaty boyunca dokumentler nerede kabuledilyar
Admin 18 Jul, 2023
@ A.T.G. Howa
A.T.G. 18 Jul, 2023
Egzamin uniwersitetiň özünde geçilýärmi
Lale 17 Jul, 2021
Ekzamena nahili formada barmalyka
Serdar 17 Jul, 2021
Admin salam magtymgulyñ bakalawyrny (bilim we pedagokigany) okap näme işde işläp bolýarka ???
Gulya 17 Jul, 2021
Admin Matematika we mehanika stipendiýaly kabul edýän talyp sany Balkan welayaty boyunca nace
Admin 17 Jul, 2021
@Şaperi Syýasat ylymlary we sebit öwreniş, diňe stipendiyaly: 23; töleglisi ýok
Admin 17 Jul, 2021
@Yazgul stipendiyaly: 80, tölegli: 45
Yazgul 17 Jul, 2021
Hukuk fakulteti nace sany tölegli nace sany tölegsiz talyp kabul edyar?
Şaperi 17 Jul, 2021
Syyasaty owrenise nace stipendiyaly nace tolegli
Lale 16 Jul, 2021
Ekzamenler gecen yylky yaly velayatlarda gecyamika
Admin 15 Jul, 2021
Soraglara jogap berilmegi hem-de has giňişleýin maglumatlar üçin Play marketdan Kitaphana programma 5 ýyldyz goýmagy we Kitaphana programmany Imo arkaly istoriýaňyzda dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Häzirki wagtda programmany we websaýty ulanýan gaty az, Sorag berýän hem şo bir adamlar, Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.
Rüstem 15 Jul, 2021
Salam, admin. Ylahyýet fakultetinde okap nirelerde işläp bolarka?
Admin 15 Jul, 2021
@Gunca Ýeri öwreniş ylymlary hünäri geografiýa fakulteti bolýar
Admin 15 Jul, 2021
@Nowruz, Ýeri öwreniş ylymlary: Stipendiýaly: 61; Tölegli:55
Gunca 14 Jul, 2021
Geografiya fakultetine tolegli nace okuwcy alya aydayyn hayys
Nowruz 14 Jul, 2021
Admin Yeri owrenis ylymlaryna nace adam kabul edyarka