Türkmen oba hojalyk instituty (Daşoguz welaýaty)

Türkmen oba hojalyk instituty (Daşoguz welaýaty)

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY

2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

I. Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: agronomçylyk; agroekologiýa; tehniki hyz-matyň guralyşy we tehnologiýasy; ýyladyş-hana hojalygy; oba hojalyk ekinleriniň seç-gisi we tohumçylygy).

II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):

1. Oba, tokaý we ba lyk hojalygy (hünärl er: ag-rohimiýa we agrotopragy öwreniş; agroeko-logiýa; ýyladyşhana hojalygy; gidromeliora-siýa; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek).

2. Weterinariýa we zootehniýa (hünär: wete-rinar lukmançylygy).

III. Bakalawr maksatnamasy (tölegli esasda):

1. Informatika we hasap l aýyş tehnikasy (taýýar-lygyň ugry: maglumat ulgamlary we tehnologi-ýalary (oba hojalygynda) (okuwlar iň l is di l inde alnyp barlar)). Okuwyň dowam ly lygy 5 okuw ýy lyna (1 ýyl — dil taýýarlygy, 4 ýyl — baka l awr maksatna-masy boýunça okuw) deňdir.

2. Maşyngurluşyk (taýýarlygyň ugry: awto-matlaşdyrmak we dolandyrmak (oba hoja-lygynda)).

3. Oba, tokaý we balyk hojalygy (taýýarlygyň ugurlary: agroinženerçilik; gidrotehniki des-galar; oba hojalyk önümlerini gaýtadan işle-megiň tehnologiýasy).

4. Amaly geologiýa, dag işi, nebitgaz işi we geodeziýa (taýýarlygyň ugry: ýer gurluşygy we kadastrlar).

5. Maglumat howpsuzlygy (taýýarlygyň ug-ry: maglumat howpsuzlygynyň menejmenti (oba hojalygynda)).

6. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; buhgalterçilik hasaba alny-şy we audit (oba hojalygynda); sanly dolan-dyryş).

Instituta umumy orta bi l imden pes bolmadyk binýatda bi l imi bolan, ýaşy 35-den geçmedik Türkmenistanyň raýatl ary giriş synaglarynyň ne-tije l eri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary Lebap, Mary, Daşoguz welaýatlarynyň merkezlerinde 2024-nji ýylyň 15 — 28-nji iýuly ara lygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrl igi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwl et bäs leşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bil-dirýänler ýokarda görkezilen resminama l ar bilen birlikde, resminama l ary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tab-şyrýarl ar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa-hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýan-dygyny tassyklaýan beýleki resminamalary gör-kezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Daşoguz şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Mary welaýaty — iýul aýynyň 31-i, awgust aýynyň 1-i we 2-si günleri;

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 3-i, 4-i we 5-i günleri;

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 6-7-si, 8-i we 9-y gün l eri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri bo-ýunça geçirilýär:

hünärler: agronomçylyk; agroekologiýa; ýyladyşhana hojalygy; oba hojalyk ekinleri-
niň seçgisi we tohumçylygy; agrohimiýa we agrotopragy öwreniş; weterinar lukmançylygy — himiýa, bio l ogiýa, Türkmenistanyň taryhy;

hünärler: tehniki hyzmatyň guralyşy we tehnologiýasy; gidromeliorasiýa; oba ho-jalygyny mehanizmleşdirmek; taýýarl ygyň ugurlary: agroinženerçilik; gidrotehniki desgalar — fizika, matematika, Türkmenistanyň ta-ryhy;

taýýarlygyň ugurlary: oba hojalygynyň yk-dysadyýeti we dolandyrylyşy; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit (oba hojalygynda); sanly dolandyryş; oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy — bio l ogi-ýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugurlary: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (oba hojalygynda) (okuw-lar iň l is di l inde alnyp barlar); maglumat howp-suzlygynyň menejmenti (oba hojalygynda); ýer gurluşygy we kadastrlar; awtomatlaşdyr-mak we dolandyrmak (oba hojalygynda) — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türk-menistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatna-malarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bel l eni l en wagt-da synaglara esassyz sebäplere görä gelip bil-medikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagda-ýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil-mek üçin artykmaç hukukdan:

— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary ne-tijeler gazanan we etrap häkimligi tarapyndan degişli hünärlere hödürlenen kärendeçiler we mülkdarlar;

— «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanuny-nyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünle-re laýyk gelýänler peýdalanýarlar.

Türkmen oba hojalyk institutynyň salgysy: Daşoguz ş., Ruhnama köçesi, 94, tel.: 9-33-92, 9-40-68, 9-27-47.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 15 Jul, 2021
Soraglara jogap berilmegi hem-de has giňişleýin maglumatlar üçin Play marketdan Kitaphana programma 5 ýyldyz goýmagy we Kitaphana programmany Imo arkaly istoriýaňyzda dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Häzirki wagtda programmany we websaýty ulanýan gaty az, Sorag berýän hem şo bir adamlar, Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.
Gulsen 14 Jul, 2021
Bolya kop kop sag bolun
Admin 14 Jul, 2021
@Gulsen maglumat tapsak hökman goýlar.
Gulsen 14 Jul, 2021
Instituta tabsyran okuwcy sanyny gorkezmeyanizmi
Admin 14 Jul, 2021
@Agamyrat ýokarda ýazylgy "Mary welaýaty: №15 mekdep" diýip, Näçe adam resminama tabşyrandygy barada maglumat tapsak hökman goýars.
Agamyrat 14 Jul, 2021
Nace adam resminama tabsyrdy maglumat berayin
Agamyrat 14 Jul, 2021
Resminamalary mary welayatynyn nacinji mekdebine tabsyrmaly
Admin 12 Jul, 2021
@Agamyrat Býutjet bolanda stipendiýaly bolýar.
Agamyrat 11 Jul, 2021
Byujet nme
Alyosh 17 Jun, 2021
Balkan welayatyndan baryp tabsyryp bolyamyka.