S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: agronomçylyk; ýüpekçilik; bagbançylyk, miweçilik we gök ekerançylyk; tokaý we seýil bag hojalygy; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy; gidromeliorasiýa; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek; melioratiw işleri mehanizmleşdirmek; oba hojalygy (inženermugallymlary taýýarlamak); ösümlik ýagyny öndürmek).

2. Weterinariýa we zootehniýa (hünär: weterinar lukmançylygy).

II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):

1. Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: agrohimiýa we topragy öwreniş; ösümlikleri goramak; miwe-gök önümlerini gaýtadan işlemek; et-süýt önümlerini gaýtadan işlemek; dänäni gaýtadan işlemek; pagtanyň ilkinji işlenilişi).

2. Dokma we ýeňil senagatyň tehnologiýalary (hünärler: mata önümçiligi; tikinçilik önümçiliginiň tehnologiýasy; tebigy süýümleri egirmek).

3. Amaly geologiýa, dag işi, nebitgaz işi we geodeziýa (hünär: ýer gurluşygy we kadastrlar).

III. Bakalawr maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Weterinariýa we zootehniýa (taýýarlygyň ugurlary: zootehniýa; senagat balykçylygy; kinologiýa).

IV. Bakalawr maksatnamasy (tölegli esasda):

1. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit (oba hojalygynda).

2. Oba, tokaý we balyk hojalygy (taýýarlygyň ugurlary: ýyladyşhana hojalygy; agroekologiýa).

3. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugurlary: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (oba hojalygynda); maglumat howpsuzlygynyň menejmenti (oba hojalygynda).

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2023-nji ýylyň 17 — 30-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki on iki sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚ halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwersitetde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

 • Ahal welaýaty — awgust aýynyň 2-3-i, 6-sy we 8-i günleri;

 • Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 4-5-i, 7-si we 9-y günleri;

 • Mary welaýaty — awgust aýynyň 8-9-y, 10-y we 11-i günleri;

 • Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 11-i, 14-i we 15-i günleri;

 • Lebap welaýaty — awgust aýynyň 12-13-i, 15-i we 16-sy günleri;

 • Balkan welaýaty — awgust aýynyň 16-sy, 17-si we 18-i günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:

hünärler: agronomçylyk; ýüpekçilik; agrohimiýa we topragy öwreniş; bagbançylyk, miweçilik we gök ekerançylyk; ösümlikleri goramak; tokaý we seýil bag hojalygy; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy; weterinar lukmançylygy; taýýarlygyň ugurlary: ýyladyşhana hojalygy; agroekologiýa; zootehniýa; senagat balykçylygy; kinologiýa) — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

hünärler: gidromeliorasiýa; ýer gurluşygy we kadastrlar; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek; melioratiw işleri mehanizmleşdirmek; oba hojalygy (inžener-mugallymlary taýýarlamak); taýýarlygyň ugurlary: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (oba hojalygynda); maglumat howpsuzlygynyň menejmenti (oba hojalygynda) — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

hünärler: miwe-gök önümlerini gaýtadan işlemek; et-süýt önümlerini gaýtadan işlemek; dänäni gaýtadan işlemek; pagtanyň ilkinji işlenilişi; ösümlik ýagyny öndürmek; mata önümçiligi; tikinçilik önümçiliginiň tehnologiýasy; tebigy süýümleri egirmek) — fizika, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugurlary: oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit (oba hojalygynda) — matematika, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan:

— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary netijeler gazanan we etrap häkimligi tarapyndan degişli hünärlere ýa-da taýýarlygyň ugurlaryna hödürlenen kärendeçiler we mülkdarlar;

— «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýändalaşgärler peýdalanýarlar.

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň salgysy: Aşgabat ş., 2009-njy (Görogly) köçe, 143, tel.: 34-27-46, 34-07-77, 34-25-64.SAGLYGY GORAÝYŞ BARLAGLARY ŞU AŞAKDAKY SAGLYK ÖÝLERINDE GEÇMELI:

(Saglyk öýleriniň doly salgysy we telefon belgisi üçin şu ýerik basyň)

Aşgabat şäheri

 • Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 6-njy saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 12-nji saglyk öýiniň Büzmeýin şahamçasy; 

 • Aşgabat şäher 16-njy saglyk öýi; 

Ahal welaýaty

 • Aşgabat şäher 9-njy saglyk öýi;

 • Ak bugdaý etrap hassahanasy;

 • Gökdepe etrap köpugurly hassahana;

 • Kaka etrap hassahanasy;

 • Tejen şäher hassahanasy;

 • Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi;

Balkan welaýaty

 • Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi;

 • Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

 • Türkmenbaşy şäher saglyk öýi;

 • Hazar şäher hassahanasy;

 • Gumdag şäher hassahanasy;

 • Türkmenbaşy etrap hassahanasy;

 • Gyzylarbat etrap hassahanasy;

 • Bereket etrap hassahanasy;

 • Magtymguly etrap hassahanasy;

 • Etrek etrap hassahanasy;

 • Esenguly etrap hassahanasy;

Daşoguz welaýaty

 • Daşoguz şäher 1-nji saglyk öýi;

 • Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi;

 • Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi;

 • Köneürgenç etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

 • Saparmyrat Türkmenbaşy etrap hassahanasy;

 • Akdepe etrabynyň Andalyp şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

Lebap welaýaty

 • Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

 • Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi;

 • Dänew etrap hassahanasy;

 • Kerki etrap hassahanasy;

 • Köýtendag etrap hassahanasy;

Mary welaýaty

 • Mary şäher 2-nji saglyk öýi;

 • Mary şäher 3-nji saglyk öýi;

 • Baýramaly şäher saglyk öýi;

 • Ýolöten etrap hassahanasy;

 • Sakarçäge etrap hassahanasy;

 • Tagtabazar etrap hassahanasy;

 • Mary etrap hassahanasy;

 • Wekilbazar etrap hassahanasy;

 • Murgap etrap hassahanasy;

 • Türkmengala etrap hassahanasy;

 • Garagum etrap hassahanasy;

  RESMI IŞ KAGYZLARYNYŇ KABUL EDILÝÄN ÝERLERIŇ SALGYLARY:

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№ 21 mekdep, 14-nji ýaşaýyş jaý toplumy, telefon: 2-07-06

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Türkmen oba hojalyk instituty, Ruhnama köçesi, 94,  telefon: 5-26-39

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mek­de­bi, Dostluk şäherçesi, Zelili köçesi1, telefon: 9-87-71, 9-89-56  

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№15 mekdep, Galkynyş köçesi1, telefon: 7-73-64, 7-73-65

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

1 mekdepKeýmir kör köçesi1, telefon: 3-62-14

Aşgabat şäheri (80012)

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti, 2009–njy (Görogly) köçe, 143, telefon: 34–27–46, 34–07–77, 34–25–64.

Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek: 2023-nji ýylyň 17-30-njy  iýuly aralygynda (dynç günsiz8:00-dan 18:00-a çenli. Arakesme 13:00-dan 14:00-a çenli.

Egzameniň geçiriljek ýeri: Aşgabat şäheri, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

Uniwersitete jemi kabul edilmeli talyp sany:

 

Hünärmenleri tayýarlamagugry we hünärleri

2023-nji ýyl üçin meýilnama

Şol sanda:

AH

BN

DZ

LB

MR

AG

 

Hemmesi

 

 

55

 

 

 

 

I. Býujet (Stipendiýa) esasda HÜNÄRMEN taýýarlamak:

 

Hemmesi

 

 

29

 

 

 

 

1

Agronomçylyk

 

 

3

 

 

 

 

2

Ýüpekçilik

 

 

1

 

 

 

 

3

Bagbançlyk, miweçilik we gök ekerançylyk

 

 

1

 

 

 

 

4

Tokaý we seýil bag hojalygy

 

 

2

 

 

 

 

5

Oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy

 

 

1

 

 

 

 

6

Gidromeliorasiýa

 

 

5

 

 

 

 

7

Oba hojalygyny mehanizmleşdirmek

 

 

6

 

 

 

 

8

Melioratiw işlerini mehanizmleşdirmek

 

 

2

 

 

 

 

9

Oba-hojalygy (Inžener-mugallymlary taýýarlamak

 

 

2

 

 

 

 

10

Weterinar lukmançylygy

 

 

6

 

 

 

 

II. Tölegli esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

 

Hemmesi

 

 

10

 

 

 

 

1

Agrohimiýa we topragy öwreniş

 

 

1

 

 

 

 

2

Ösümlikleri goramak

 

 

1

 

 

 

 

3

Ýer gurluşygy we kadastrlar

 

 

2

 

 

 

 

4

Miwe-gök önümlerini gaýtadan işlemek

 

 

1

 

 

 

 

5

Et-süýt önümlerini gaýtadan işlemek

 

 

1

 

 

 

 

6

Dänäni gaýtadan işlemek

 

 

2

 

 

 

 

7

Tikinçilik önümçiliginiň tehnologiýasy

 

 

2

 

 

 

 

III. Býujet (Stipendiýa) esasda BAKALAWR taýýarlamak:

 

Hemmesi

 

 

6

 

 

 

 

1

Zootehniýa

 

 

3

 

 

 

 

2

Senagat balykçylygy

 

 

2

 

 

 

 

3

Kinologiýa

 

 

1

 

 

 

 

IV. Tölegli esasda BAKALAWR taýýarlamak:

 

Hemmesi

 

 

10

 

 

 

 

1

Ýyladyşhana hojalygy

 

 

1

 

 

 

 

2

Agroekologiýa

 

 

1

 

 

 

 

3

Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (Oba hojalygynda)

 

 

2

 

 

 

 

4

Oba hojalygynyň ykdysadyýeti

 

 

2

 

 

 

 

5

Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit (Oba hojalygynda)

 

 

2

 

 

 

 

6

Maglumat howpsuzlygynyň menejmenti (Oba hojalygynda)

 

 

2

 

 

 

 


Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Jul, 2023
@Emir Shugun Änewdäki 1-nji mekdebi gördim maglumat ýok eken, maglumat goýuldygy hökman bärik goýarn
Emir 26 Jul, 2023
Salam admin ahal welayatynyň sanynam yazayyň hayşt
Admin 16 Jul, 2023
@Oguljan howa atestady alyp okuwa tabşyryp bolýa
@Oguljan 16 Jul, 2023
Tehnikumy tamamlan talyplaram tazeden okuwa tabsyrsa bolyarmy
Admin 15 Jul, 2021
Soraglara jogap berilmegi hem-de has giňişleýin maglumatlar üçin Play marketdan Kitaphana programma 5 ýyldyz goýmagy we Kitaphana programmany Imo arkaly istoriýaňyzda dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Häzirki wagtda programmany we websaýty ulanýan gaty az, Sorag berýän hem şo bir adamlar, Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.
Admin 15 Jul, 2021
@Nury, mekdebi bakalawra tabşyryp bolýa, hünärmenede tabşyryp bolýa
Nury 15 Jul, 2021
(Ýene ýekeje sorag): Onda, mekdebi tamamlap, uniwersitete girjek bolýan dalaşgärlere hemme fakultetem bakalawr bolup gidýärdä?
Nury 15 Jul, 2021
Köp sag boluň, admin!Taňryýalkasyn
tawus 14 Jul, 2021
Iş bilen upjin etmek mumkinciligi barmy
Admin 14 Jul, 2021
@Nury magistri mekdebi tamamlap girip bolonok, mekdebi tamamlap diňe bakalawr girip bolýa, bakalawry tamamlaňsoň eger islegiň bar bolsa magistr ugra girip bilýäň, ýagny magistr tamamlasaň bakalawrdan uly derejede bolýa
Admin 14 Jul, 2021
@Enesh, @a91970052 Maglumat tapsak hökman goýýas.
a91970052 14 Jul, 2021
okuwa nace adymyn kabul edilyandigini goyayyn
Enesh 13 Jul, 2021
haysy ugura welayat shaher nace adam tawshyranynyn maglumadynam goyayyn kyn gormeseniz
Nury 13 Jul, 2021
Salam, admin. Bakalawr bilen magistriň nähili tapawudy bar?Ikisine-de düşündiriş beräýseňiz?
Admin 12 Jul, 2021
@Mahri hemmesi tölegli däl, býutjet esasynda diýip ýazylgy hünärler stipendiýaly
Mahri 11 Jul, 2021
Hemmesi toleglimi
Enejan 11 Jul, 2021
Resmi kagyzlary Mary welayatynyn haysy mekdebinde tabsyrylyar
aaa 11 Jul, 2021
egzaminleri haýsy mekdepde tabşyrmaly
aaa 11 Jul, 2021
kop kop sagboluň admin
Aknur 10 Jul, 2021
salam bakalawr näme bolýa