Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Kliniki lukmançylyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa).

2. Saglyk baradaky ylymlar we keselleriň öňüni alyş lukmançylygy (hünärler: dikeldiş we sport lukmançylygy; lukmançylyk-durmuş işi).

3. Harby lukmançylyk (hünärler: bejeriş-öňüni alyş işi; arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek işi).

II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):

1. Kliniki lukmançylyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa; stomatologiýa).

2. Saglyk baradaky ylymlar we keselleriň öňüni alyş lukmançylygy (hünär: saglygy goraýyş-öňüni alyş işi).

3. Farmasiýa (hünär: farmasiýa).

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary, harby lukmançylyk ugruna — çagyryş boýunça harby gullugy geçen, 24 ýaşy dolýança erkek raýatlary ýa-da Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ýöriteleşdirilen harby mekdeplerini tamamlan 25 ýaşy dolýança erkek raýatlary, şeýle hem borçnama boýunça harby gullugy geçýän, ofiser harby ady bolmadyk 24 ýaşy dolýança erkek harby gullukçylary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2023-nji ýylyň 17 — 30-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Harby lukmançylyk ugruna okuwa girmäge isleg bildiren dalaşgär ýokarda görkezilen resmi iş kagyzlaryndan başga-da:

— ene-atasynyň oglunyň harby gullukçy bolmagyna we ýokary okuw mekdebini tamamlanyndan soň Türkmenistanyň islendik künjeginde harby gullugy geçmekligine razylygy baradaky dil hatyny,

— Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Maglumatlar merkezinden berlen güwänamany,

— Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi harby saglyk öýünden berlen ýokary harby okuw mekdeplerine girýänleriň lukmançylyk güwä geçmesiniň kartasyny tabşyrýar.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi harby saglyk öýünde gutarnykly güwä geçmesinden geçmek üçin hemişelik ýaşaýan ýerindäki psihonewrologiýa, narkologiýa, inçekesele garşy we deri-wenerologiýa hassahanalaryndan, şeýle hem maşgala lukmanyndan sagaldyş gözegçiliginde durmaýandygy baradaky kepilnamalar zerur.

Harby lukmançylyk ugruna okuwa kabul etmekligiň şertleri baradaky goşmaça maglumaty Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň kabul ediş toparyndan alyp bolar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

 • Lebap welaýaty — awgust aýynyň 2-3-i, 6-sy we 8-i günleri;

 • Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 4-5-i, 7-si we 9-y günleri;

 • Mary welaýaty — awgust aýynyň 10-11-i, 13-i we 15-i günleri;

 • Balkan welaýaty — awgust aýynyň 12-si, 14-i we 16-sy günleri;

 • Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 17-18-i, 20-si we 22-si günleri;

 • Ahal welaýaty — awgust aýynyň 19-20-si, 21-i we 23-i günleri.

Giriş synaglary ähli hünärler boýunça biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Harby lukmançylyk ugruna okuwa girmäge isleg bildiren dalaşgärler beden taýýarlygy boýunça kadalary (möçbernamalary) (100 m, 3 km ylgamak; göwräňi çekmek) ýerine ýetirýärler.

Ýaşlaryň saýlap alan hünärine durnuklydygyny kesgitlemek maksady bilen, olar patologoanatomik edaranyň işi bilen tanyşdyrylar.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan:

lukmançylyk mekdeplerini tamamlan we saglygy goraýyş edaralarynda 2 ýyldan az bolmadyk iş döwri bolanlar;

— “Bilim hakyndaTürkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýändalaşgärler peýdalanýarlar.

 

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň salgysy:

Aşgabat ş., A.Gowşudow köçesi, 58; tel.: 92-71-09.



SAGLYGY GORAÝYŞ BARLAGLARY ŞU AŞAKDAKY SAGLYK ÖÝLERINDE GEÇMELI:

(Saglyk öýleriniň doly salgysy we telefon belgisi üçin şu ýerik basyň)

Aşgabat şäheri

 • Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 6-njy saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 12-nji saglyk öýiniň Büzmeýin şahamçasy; 

 • Aşgabat şäher 16-njy saglyk öýi; 

Ahal welaýaty

 • Aşgabat şäher 9-njy saglyk öýi;

 • Ak bugdaý etrap hassahanasy;

 • Gökdepe etrap köpugurly hassahana;

 • Kaka etrap hassahanasy;

 • Tejen şäher hassahanasy;

 • Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi;

Balkan welaýaty

 • Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi;

 • Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

 • Türkmenbaşy şäher saglyk öýi;

 • Hazar şäher hassahanasy;

 • Gumdag şäher hassahanasy;

 • Türkmenbaşy etrap hassahanasy;

 • Gyzylarbat etrap hassahanasy;

 • Bereket etrap hassahanasy;

 • Magtymguly etrap hassahanasy;

 • Etrek etrap hassahanasy;

 • Esenguly etrap hassahanasy;

Daşoguz welaýaty

 • Daşoguz şäher 1-nji saglyk öýi;

 • Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi;

 • Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi;

 • Köneürgenç etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

 • Saparmyrat Türkmenbaşy etrap hassahanasy;

 • Akdepe etrabynyň Andalyp şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

Lebap welaýaty

 • Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

 • Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi;

 • Dänew etrap hassahanasy;

 • Kerki etrap hassahanasy;

 • Köýtendag etrap hassahanasy;

Mary welaýaty

 • Mary şäher 2-nji saglyk öýi;

 • Mary şäher 3-nji saglyk öýi;

 • Baýramaly şäher saglyk öýi;

 • Ýolöten etrap hassahanasy;

 • Sakarçäge etrap hassahanasy;

 • Tagtabazar etrap hassahanasy;

 • Mary etrap hassahanasy;

 • Wekilbazar etrap hassahanasy;

 • Murgap etrap hassahanasy;

 • Türkmengala etrap hassahanasy;

 • Garagum etrap hassahanasy;

   RESMI IŞ KAGYZLARYNYŇ KABUL EDILÝÄN ÝERLERIŇ SALGYLARY:

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№ 21 mekdep, 14-nji ýaşaýyş jaý toplumy, telefon: 2-07-06

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

28 mekdepNowruz şäherçesi, 18/1-nji jaý, tel.: 2-66-92

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

20 mekdep3-nji kiçi etrapça, telefon: 2-40-51 

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№16 mekdep, Türkmenistan köçesi, 22, telefon: 7-20-28, 7-20-35

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

1 mekdepKeýmir kör köçesi1, telefon: 3-62-14

Aşgabat şäheri (80012)

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti, A.Gowşudow köçesi, 58, telefon: 92-71-09.

Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek: 2023-nji ýylyň 17-30-njy  iýuly aralygynda (dynç günsiz8:00-dan 18:00-a çenli. Arakesme 13:00-dan 14:00-a çenli.

Egzameniň geçiriljek ýeri: Aşgabat şäheri, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

Uniwersitete jemi kabul edilmeli talyp sany:

 

Hünärmenleri tayýarlamagugry we hünärleri

2023-nji ýyl üçin meýilnama

Şol sanda:

AH

BN

DZ

LB

MR

AG

 

Hemmesi

 

156

122

153

 

163

244

I. Býujet (Stipendiýa) we Tölegli  esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

1

Kliniki lukmançylyk

 

129

102

125

 

134

206

 

Bejeriş işi

 

82

67

81

 

86

138

 

Býujet (Stipendiýa)

 

38

28

40

 

?

?

 

Tölegli

 

44

39

41

 

?

?

 

Pediatriýa

 

43

31

39

 

43

61

 

Býujet (Stipendiýa)

 

22

14

20

 

?

?

 

Tölegli

 

21

17

19

 

?

?

 

Stamatologiýa (Tölegli)

 

4

4

5

 

5

7

II. Býujet (Stipendiýa) esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

1

Saglyk baradaky ylymlar we keselleriň öňüni alyş lukmançylygy

 

3

2

3

 

4

6

 

Dikeldiş we sport lukmançylygy

 

2

1

2

 

2

3

 

Lukmançylyk durmuş işi

 

1

1

1

 

2

3

2

 

Harby

lukmançylyk

 

7

5

8

 

8

4

 

Bejeriş-öňüni alyş işi

 

6

4

7

 

6

3

 

Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş işi

 

1

1

1

 

2

1

III. Tölegli esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

1

Saglyk baradaky ylymlar we keselleriň öňüni alyş lukmançylygy

 

9

8

9

 

9

9

 

Saglygy goraýyş-öňüni alyş işi

 

9

8

9

 

9

9

2

Farmasiýa

 

8

5

7

 

8

19

 

Farmasiýa

 

8

5

7

 

8

19






















































Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Mekan 14 Jul, 2022
Sagbol admin. Beyle ginisleyin yazylany birinji gezek goryan
Admin 17 Jul, 2021
@Nazik Ýokarda maglumatda "Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär". Ýagny türkmen dilinde geçirilýär diýildigi
Admin 17 Jul, 2021
@Kakajan ýokarda maglumatda ýazylandyr, yzygiderlikde haýsy derslerden bolýany
Kakajan 17 Jul, 2021
Birinji synag haysy dersden boliarka bilip berayinda
Merjen 17 Jul, 2021
Mork nirede geçirilýär?
Nazik 17 Jul, 2021
Salam! Men rus mekdebi gutardym. Synaglar dine turkmen dilinde gecirilyarmika? Soraglara rusca jogap bersem meni diñlemezlermika? Su meselede menin sansym bolarmyka? Ya-da hatda dokumentlerimide tabsyrmagym hajaty yokmuka? Maslahat berayin hayys!
Admin 15 Jul, 2021
Soraglara jogap berilmegi hem-de has giňişleýin maglumatlar üçin Play marketdan Kitaphana programma 5 ýyldyz goýmagy we Kitaphana programmany Imo arkaly istoriýaňyzda dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Häzirki wagtda programmany we websaýty ulanýan gaty az, Sorag berýän hem şo bir adamlar, Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.
Admin 15 Jul, 2021
@tma stipendiýaly 130, tölegli: 126
tma 15 Jul, 2021
Pediateriya nace adam alyarka
Admin 14 Jul, 2021
@* Kliniki lukmaçylyk fakultetiniñ stamatalogiýa hünärine Mary welaýatyndan: 5 adam (Tölegli)
* 14 Jul, 2021
Kliniki lukmaçylyk fakultetiniñ stamatalogiýa hünärine Mary welaýatyndan näçe adam kabul edýärkä
Admin 14 Jul, 2021
@Aygul ýokarda ol maglumatlar goýuldy, näçe adam dokument tabşyrany hem goýuldy
Kyabe 14 Jul, 2021
Balkandan lukmancylyga tabsyryan barmy
mahym 14 Jul, 2021
sagbolun kop kop
Aygul 14 Jul, 2021
Jemi bir fakultete welayatdan nace adam alyarlar ol maglumatlary bilenizokmy?
Resul 12 Jul, 2021
Dynç günleri we gurban bayramynda dokument Kabul edýärler arkaýyn boluň!!!
Abdulla 11 Jul, 2021
Dokumentler nira we nirde ekzamen tabsyrmaly?
Gozel 11 Jul, 2021
Giris egzaminlar yenede welayatlarda gecirilermika
Meylis 11 Jul, 2021
Sag bolun Allayalkasyn
Gunça 11 Jul, 2021
Maglumatlar un kop sagboluñ