Ojak II

Awtor: Agageldi Allanazarow
Neşirýat: TDKP
Bölüm:
Sahypa: 464 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 1,91 mb

Agageldi Allanazarow-Ojak - II Tom

Şol ýyllarda gazak sährasynyň halky ýeleden-ykdan getirilýän: türmä höküm edilýänleriň, sürgün edilip getirilýänleriň hasabyna barha möwç alyp artmak bilendi. Otlular şol döwürde hamala, gazak topragynyň bir daban ýerini hem boş goýmazlygy maksat edinene meňzäp, eşelon eşelon edip, bu ýere SSSR-iň dürli ýerlerinden bendileri, sürgüne höküm edilenleri çekýärdiler. Şeýdibem, bu ýerlerde soňra «Karlag» adyny alan Gazagystan möçberindäki bendileriň Zulum-Imperiýasy döreýärdi. Gazagystan akykatdanam «KAZEKstana»1  öwrülýärdi. Gazak topragy sürgüne gelen türkmenleri özüniň birsydyrgyn seleňläp oturan tükeniksiz giňligi bilen haýran galdyrdy. Türkmenem-ä ýurduny giňden tutan halkdyr welin, ýöne gazagyň ýeri çeniň-çakyň dagy däl eken. Akmolla topragy gazak ýerleriniň arasynda bir ýanyny «Sibir çöketligi» adyny alan ýerlere, günortasyny Syrderýa, gündogaryny Semipalatinskä, günbataryny Turgaý ýerlerine, demirgazygyny Tobolski ýerlerine sanyp, ummasyz tükeniksizlik bolup gernip otyr.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.