Aýtmaly habarym bar

Awtor: Rahmet Gylyjow
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: 483 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 3,43 mb

Rahmet Gylyjow-Aýtmaly habarym bar

Ozalyýetinde durmuş şeýle gurnalan eken: nämä garaşsaň, nämäni gözleseň, nähili pikirlere hemra bolsaň, öňüňden şol çykýar. Bir maksady ýüregiňe düwüp, mümkin boldugyndan ugrunda yhlas etseň, ýüze çykýan sebäplere, pursatlara we mümkinçiliklere daýansaň, hökman arzuwyňa gowuşjakdygyň nygtalýar. Çünki dünýäni görmek islegindäki Zülkarneýn hem şeýle sebäplere ýapyşyp, yzyna eýerip, zeminiň iki künjüne ýetmegi başarypdyr. Arzuwlara çäklendirme girizmeli däl. Näçe köp gazanasymyz gelse, şol mukdarda  haýyrly, bol we beýik isleglere ýapyşmaly.  Adamyň ömür boýy ýanyndan aýrylmaýan arzuwlarynyň biri – Hydyr atany görmek. Çagalykdan aňymyza ornan düşünjeler haýyr  paýlaýan we ak pata berýän Hydyr ataly kyssalara şeýle bir höwrügipdir, ömrüň haýsy menzilinden barýandygyňa garamazdan, ol elmydama şol arzyly islegligine hem saklanýar. Ýöne, täsin ýeri biz Hydyr ata, aglaba wagt, diňe gadyr gi-jesinde garaşýarys. Hawa, şol gadyr gijesinde asmandan inýän lek-lek perişdelere ýa-da  Hydyr ata duşmak islegi we mümkinçiligi örän ýokary. Olaryň arzuwynda uzyn gijäni ukusyz oturýanymyz we garaşyp ötürýänimiz az däl. Onsoňam, göräýsegem, bu wakany hiç kime aýtmaýarys ahyry, sebäbi beýle zatlary aýdyp ýörmeli dälmişin diýen sözlerden gulaklarymyz ganypdyr. Ýöne, geň ýeri aýdylmaly däl şeýle hakykatlaryň kyssasy hemmä mälim. 

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Green 17 Apr, 2018
Kitap öran gowy.Okamagyñyzy maslahat berýän.Kitabyñ göwrüminiñ uly bolmasy sizi gorkuzmasyn, eger okap başlasañyz añsatlyk bilen gutararsyñyz:)
Miyesser 09 Apr, 2018
Gaty gowy kitap, okamagy maslahat beryan, okanyña añryýany bilen degyan kitap.Kitapdaky yazylam makalalar òñ bilyan yòne dykgat etmeyàn, unudan zatlarymyzy yene bir yola yatlamaga, has ùnsli bolmaga, yagşylyk,gowulyk tohumyny kalbymyzda tâzeden yaşartmaga yardam eder,