TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ ÝANYNDAKY DÖWLET GULLUGY AKADEMIÝASY (MAGISTRATURA)

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ ÝANYNDAKY DÖWLET GULLUGY AKADEMIÝASY (MAGISTRATURA)

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ ÝANYNDAKY DÖWLET GULLUGY AKADEMIÝASY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr bilim maksatnamasy boýunça taýýarlygyn aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

 1. Sanly dolandyryş, okuwyň möhleti — 1 ýyl;

2. Döwlet dolandyryşy, okuwyň möhleti — 2 ýyl;

3. Konstitusiýa hukugy, okuwyň möhleti —1,5 ýyl.

 Okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.

 Okuwa ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan raýatlar giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

 Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

 Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

- bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

- bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

- Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

- soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

- 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

- işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi.

 Bulardan başga-da, dalaşgärler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

- şahsy pasportyny;

- ýokary bilim baradaky resminamanyň we onuň goşundysynyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);

- harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

 Dalaşgär okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

 Akademiýanyň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.

 Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

 Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 10-11-nji awgustynda geçirilýär.

 Giriş synaglary taýýarlygyň ugurlary boýunça aşakdaky derslerden geçirilýär:

- sanly dolandyryş ugry boýunça — kompýuter sowatlylygy, Türkmenistanda döwletiň we hukugyň esaslary;

 - döwlet dolandyryşy ugry boýunça — jemgyýetçilik ylymlarynyň esaslary, Türkmenistanda döwletiň we hukugyň esaslary;

 - Konstitusiýa hukugy ugry boýunça — jemgyýetçilik ylymlarynyň esaslary, Türkmenistanda döwletiň we hukugyň esaslary.

 Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň okuw maksatnamalary esasynda döwlet dilinde geçirilýär.

 Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

 Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

- saýlan ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

- çagyryş boýunça harby gullugy geçenler;

- daşary ýurt dillerini bilýänler.

 Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň salgysy:

Aşgabat şäheri, (1987) Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 112, tel.: 49-84-72, 49-88-46.


 SAGLYGY GORAÝYŞ BARLAGLARY ŞU AŞAKDAKY SAGLYK ÖÝLERINDE GEÇMELI:

AŞGABAT ŞÄHERI

Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýi;

Aşgabat şäher 1-nji saglyk öýi;

Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýi;

AHAL WELAÝATY

Aşgabat şäher 9-njy saglyk öýi;

Gökdepe etrap köpugurly hassahana;

Kaka etrap hassahanasy;

Tejen şäher hassahanasy;

Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi;

BALKAN WELAÝATY

Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi;

Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

 Türkmenbaşy şäher saglyk öýi;

Hazar şäher hassahanasy;

Gumdag şäher hassahanasy;

Türkmenbaşy etrap hassahanasy;

Serdar etrap hassahanasy;

Bereket etrap hassahanasy;

Magtymguly etrap hassahanasy;

Etrek etrap hassahanasy;

Esenguly etrap hassahanasy;

DAŞOGUZ WELAÝATY

Daşoguz şäher 1-nji saglyk öýi;

Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi;

Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi;

Köneürgenç etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

Gurbansoltan eje adyndaky etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

LEBAP WELAÝATY

Türkmenabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi;

Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

Türkmenabat şäheriniň 3-nji saglyköýi;

Türkmenabat şäheriniň 4-nji saglyk öýi;

Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi;

Kerki etrap hassahanasy;

Dänew etrap hassahanasy;

MARY WELAÝATY

Mary şäher 1-nji saglyk öýi;

Mary şäher 3-nji saglyk öýi;

Ýolöten etrap hassahanasy;

Sakarçäge etrap hassahanasy;

Tagtabazar etrap hassahanasy;

Mary etrap hassahanasy;

Wekilbazar etrap hassahanasy;

 

Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek: 2021-njy ýylyň 12-25-nji  iýuly aralygynda (dynç günsiz) 8:00-dan 18:00-a çenli. Arakesme 13:00-dan 14:00-a çenli.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.