Martin Iden

5.00 Avg rating2 Ses
Tom: -
Awtor:Jek London
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa:868 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi:2.95 mb
Çeşme:Dünýä edebiýaty žurnaly

(Jek London-Martin Iden)

Terjime eden: Atajan Tagan

(Roman)

Terjimeçiden:

Bary-ýogy kyrk ýyla barabar ömrüniň dowamynda adamzat medeniýetiniň baýlaşmagyna uly goşant goşan eserleri döreden amerikaly ýazyjy Jek London XIX asyryň aýaklarynda, XX asyryň başlarynda dünýäniň sarpaly ýazyjylarynyň birine öwrüldi.

Hünärmenler kitabyň ürç edilip okalýan döwrüni 20-25 ýyl hasaplaýarlar. Wagtyň geçmegi bilen her bir zadyň «garraýşy» ýaly, elbetde, kitap hem «garraýar». Emma Jek Londonyň «Gar gyzy», «Hudaýlar gülende», «Günorta deňizleriniň hekaýatlary» ýaly öz döwründe sanardan kän dillere terjime edilen çeper eserlerini häzir hem dünýä halklarynyň okyjylary uly höwes bilen okaýarlar.

Bir asyr mundan ozal ýazylan-da bolsa, şu gün hem çeper edebiýatyň köp okalýan nusgawy eserleriniň hataryna goşulýan «Martin Iden» romanynyň (1909 ý.) hem ýyl geçdigiçe gymmatynyň artýandygy alymlary-da haýran galdyrýar. Bu roman Jek Londony dünýä edebiýatynyň Tolstoý, Dostoýewskiý, Balzak, Gýugo, Mopassan ýaly läheňleriniň derejesine çenli göterdi. Beýle ýagdaýyň sebäbini romanyň päk söýginiň güýjüni, maksada okgunlylygy, zähmetsöýerligi teswirleýänligi bilen düşündirip bolar. Her bir adamda bolup bilmegi mümkin şol üç hökmanlyk, şol üç häsiýet adamzat döräli bäri, milletine, jynsyna garamazdan, her kimiň ýaşaýşyny gowulandyrmagynyň zerur şerti bolup gelipdir. Jek London tutuş adamzat üçin zerur bolan bu şertleri deňizçi ýaş ýigit Martin Ideniň keşbiniň üsti bilen beýan edýär. Päk söýgä hormat, zähmete yhlas, tutanýerlilik sada deňizçini halkyň hormat goýýan tanymal adamlarynyň derejesine çenli göterýär.

«Martin Iden» dünýä halklarynyň okyjylarynyň iň söýgüli romanyna öwrülen bolsa, onuň baş gahrymany dünýä ýaşlarynyň öýkünmek isleýän, nusga almaga ymtylýan gahrymany bolup, edebiýat taryhyna girdi. Sebäbi näme könelse-de, çyn söýgi, ýaşamak üçin çekilýän halal zähmet, maksada ýetirýän tutanýerlilik hiç haçan öz gymmatyny ýitirmeýär.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Didar Yazow 14 Apr, 2018
Gowy oran gowy app
JABBAROWA???? 13 Apr, 2018
Salam admin çykaran zatlarynyz gowy yöne isleg çykaryp bilermisiniz
pena bayramow 12 Apr, 2018
Kitaby on okap gordum gaty gyzykly kitap.hem gynancly hemmanize kop sagbolun sunun yaly kitaplary koprak yazyn