Magtymguly Goşgular

0.00 Avg rating0 Ses
Tom: -
Awtor:Magtymguly
Neşirýat:Turan
Bölüm:,
Sahypa:63 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi:0.53 mb

Magtymguly (1733 – 1798)

Ol Gürgen derýasynyň boýunda, Kümmethowuzdan gündogarda Hajygowşan obasynda Döwletmemmet—Azady ýaly ulamanyň maşgalasynda dogulýar. Köp doganyň biri bu oglan atasy Azadydan ylym we edep alýar; arap, pars we gadymky türk dilini öwrenýär. Soň Hywada, Şirgazy medresesinde okaýar, Rabguzy, Ýunus, Emre, Sagdy, Rumy we Hafyz ýaly ussatlary özleşdirýär. Pyragy lakamynda şygyrlar tejribe edýär. Nedir şa, Ahmet şa Dürrany, Agamuhammet şa Gajar ýaly hökümdarlaryň syýasat we hereketlerinden maglumatly, "Diwany" juda meşhur — onuň mälim bolan 700 şygryndan 200 takmyny halk aýdymy. Derýa taşlanan "Diwanyndan" derek ýok. "Diwanyň" göçürme nusgalary Moskwada, Wengriýada, Leningrad-da, Daşkentde, Bakuwda, has köpüsi Aşgabatda saklanýar. Magtymguly milli türkmen edebiýatyny esaslandyryjy. Her türkmen ony öz edebi atasy saýýar, pähimiň we çeperçiligiň elýetmez nusgasy diýip tanaýar. Magtymguly hakda roman, drama, kino döredildi, onuň portreti çekildi. Aşgabadyň baş köçesine we Türkmen döwlet uniwersitetine Magtymgulynyň ady berildi. Magtymguly bizde söz sungatynyň seresi hem ölçegi.

Elektron görnüşe geçiren: www.Enedilim.com

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.