Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebi

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebi

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebi

 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

 1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy. 

 2. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. 

 3. Suw üpjünçiligi we lagym suwlaryny akdyryş. 

 4. Senagat we raýat binalarynyň elektrik abzallaryny gurnamak, sazlamak we ulanmak. 

 5. Iş kagyzlarynyň dolanyşygyny guramak we arhiw işi. 

 6. Bag-seýilgäh we landşaft gurluşygy. 

 7. Senagat we raýat jaý gurluşygy. 

 8. Maglumaty işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary. 

 9. Gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy. 

 10. Kompýuter ulgamlarynda programmirlemek.

 11. Ykdysadyýet we sanly maglumat tehnologiýalary.

 12. Awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň maglumat taýdan howpsuzlygy.

Jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Okuwyň möhleti 2-2,5 ýyl. 

Jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebinde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.

Resmi iş kagyzlary Mary şäherinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza; 

 • bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa); 

 • bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

 • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy; 

 • soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama; 

 • bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty; 

 • 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat; 

 • işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi; 

 • okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

 • şahsy pasportyny;

 • harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler. 

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Mary şäherindäki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebinde 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 17-18-i, 20-si we 21-i günlerinde geçirilýär. 

Giriş synaglary ähli hünärler boýunça fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär. 

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär. 

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär. 

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebiniň salgysy: Mary welaýaty, Mary ş., Baýram han köçesi, 1. Tel.: 5-07-40, 5-05-38, 5-13-58.

 SAGLYGY GORAÝYŞ BARLAGLARY ŞU AŞAKDAKY SAGLYK ÖÝLERINDE GEÇMELI:

MARY WELAÝATY

Mary şäher 1-nji saglyk öýi;

Mary şäher 3-nji saglyk öýi;

Ýolöten etrap hassahanasy;

Sakarçäge etrap hassahanasy;

Tagtabazar etrap hassahanasy;

Mary etrap hassahanasy;

Wekilbazar etrap hassahanasy;

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.