Görogly eposy

Awtor: Halk dessany
Neşirýat: Türkmenistan
Bölüm:
Sahypa: 604 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 5.12 mb

(Görogly-eposy)

Çapa Taýýarlanlar: Ata Gowşudow, Mäti Kösäýew

Redaktor: Durdy Haldurdy

Sözbaşy

«Türkmen halky Göroglynyň üsti bilen özüni talap, gul etmek islän ähli şalaryň, hanlaryň,begleriň hem beýleki wagşylar bilen söweşde arkadagy— hemaýatçysy, goragçysy bolan gahraymanyň obrazyny döredipdir. Görogly halk bilen berk baglydyr, halk bilen Göroglynyň arasyny üzmek mümkin däl».

Gündogarşynas alym Ý. E. Bertels'iň Görogly barada aýdan bu sözleri örän ýerlikli. Keseki ýurt basybalyjylaryň garşysyna gaýduwsyz göreşýän halk üçin elmydama parasatlylyk bilen ýolbaşçlyk eder ýaly, her bir tarapdan gözli, ukyply hem öz şahsy hereketleri bilen görelde bolup bilýän ýolbaşçy—serdar zerur bolupdyr. Türkmen halkynyň arasynda giňden ýaýran «Baş bolmasa, göwre läş» diýen parasatly nakyl ençeme wakalaryň netijesinde döräpdir.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 25 Apr, 2018
@Batyr. Kitaby alyp bolýar, "Ýükle" bassaňyz telefonyňyzyň "download" papkasyna düşýär, şondan açyp okap bolýar.
Batyr 16 Apr, 2018
Kitaby alyp bolanok