Biçäreler

0.00 Avg rating0 Ses
Tom: -
Awtor:Fýodor Dostoýewskiý
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa:284 sahypa
Formaty: Softcover
Göwrümi:1.07 mb
Çeşme:Dünýä edebiýaty žurnaly

(Fýodor Dostoýewskiý-Biçäreler)

Terjime eden: Serdar Ataly

«Biçäreler» romany dünýä belli rus ýazyjysy Fýodor Dostoýewskiniň ilkinji eseridir. Ýazyjy bu romanynda A.Puşkiniň we N.Gogolyň realistik däplerini dowam etdirýär.

Romanda Puşkiniň «Belkiniň powestleri» we Gogolyň «Şinel» eserleriniň adynyň agzalmagy-da ýöne ýerden däl.

Görnükli rus edebiýatçysy W.Belinskiý ýazyjynyň bu eserine uly baha beripdir. Romanyň golýazmasy bilen tanşan edebiýatçy ýazara «Öz zehiniňiziň gadyryny biliň we oňa wepaly bolup galyň, beýik ýazyjy bolup ýetişersiňiz» diýen sözleri galdyrýar. Ilkinji gezek 1846-njy ýylda okyjylara gowşan «Biçäreler» romany

F.Dostoýewskiniň tutuş döredijiliginde görnükli orun eýeleýär. Eser häli-häzirem çeper sözüň muşdaklarynyň eý görýän eserleriniň biridir.

A p r e l i ň 8-i.

Meniň gymmat bahaly Warwara Alekseýewnam!

Düýn men bagtlydym, biçak bagtlydym, aňrybaş bagtlydym! Hötjet diýsänim, ahyr bir gezek bolsa-da, meň aýdanlaryma gulak goýduňyz. Düýn agşam, sagat sekizlerde oýanyp (siz, gereklijäm, işden gelip bir sagat-ýarym sagat ýataýmagy halaýanymy bilýäňiz-ä), şemi aldym, kagyzlary taýýarlap, galamy häzirläp durkam birden, gözlerimi tötänden galdyrdym welin, eger çynym,ýüregim diriň-diriň towsuberdi! Bolsa-da, siz meniň näme islänimi, ýürejigimiň näme arzuwlanyny aňypsyňyz!

Seretsem, äpişgejigiňizdäki tutujygyň bir ujy galdyrylypdyr, balzaminli golçura ediljek meniň şol gezek size syzdyryp aýdyşym ýaly berkidilipdir; hut şol pursatda hem göwnüme äpişgäň golaýynda enaýy ýüzjagazyňyz bir pursat görnen ýaly, siz maňa kindiwanja otagyňyzdan garan ýaly we men hakda pikir edýän ýaly göründiňiz. Siziň, gumrujygym, naşyja roýuňyzy oňatja saýgaryp bilmänime neneň gynananymy bilsediňiz! He-eý, gereklijäm, biziň göreçlerimiziň-de röwşen mahallary bolupdy.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Beşerow Guwanç 16 Feb, 2018
Kitaby goyanyñyz ucin sagboluñ näçe wagt bäri gözläp yördüm